Naujausios žinios

Aplinkos apsaugos agentūros komentaras

V. Sarpausko nuotrauka

Straipsnis buvo išspausdintas  sausio 31 d. laikraščio „Širvis“ 4-ame šių metų numeryje

Po to kai rašėme apie Širvintų pašonėje planuojamą plastikinių atliekų perdirbimą.

Aplinkos apsaugos agentūra, išnagrinėjusi sausio 15 d. „Širvio“ siųstą paklausimą dėl UAB „RetroPlast“ planuojamos ūkinės veiklos – antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų apdorojimo, plastiko dirbinių, granulių bei mišinių gamybos, Beržės kaime, Širvintų rajone, informavo redakciją, kad Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas reglamentuoja ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ir atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo procesą, nustato šio proceso dalyvių funkcijas, terminus tarpusavio santykius. Agentūra vadovaudamasi visais reikiamais teisės aktais, 2017 m. lapkričio 21 d. priėmė atrankos išvadą Nr. (28.7)-A4-11937 dėl neprivalomo antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų apdorojimo, plastiko dirbinių, granulių bei mišinių gamybos Beržės g. 1, Beržės k., Širvintų r., poveikio aplinkai vertinimo.

Agentūra, vadovaudamasi galiojančiais teisės aktais, 2017-11-21 priimtą atrankos išvadą ir atrankos informaciją paskelbė savo interneto svetainėje „gamta.lt“ rubrikoje „Poveikio aplinkai vertinimas“, o užsakovas apie gautą atrankos išvadą paskelbė 2017-11-25 respublikinėje spaudoje – laikraštyje „Lietuvos žinios“, 2017-11-26 vietinėje spaudoje – laikraštyje „Širvintų kraštas“, 2017-11-27 Širvintų rajono savivaldybės informacinėje lentoje, 2017-11-24 Širvintų rajono savivaldybės Širvintų seniūnijos informacinėje lentoje. Teisės aktai nenumato įpareigojimo planuojamos ūkinės veiklos užsakovo ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo organizuoti susitikimus su gyventojais, tačiau visuomenė turėjo teisę per 20 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo dienos teikti atsakingai institucijai (Agentūrai) pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą. Agentūra visuomenės prašymų persvarstyti atrankos išvdų per nustatytą laikotarpį negavo.

Agentūra gavusi Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamento 2017 m. gruodžio 1 dienos raštą dėl minimos atrankos išvados motyvuoto persvarstymo, kuriuo prašoma persvarstyti atrankos išvadą, šių metų sausio 10 d. suorganizavo Atrankos išvados persvarstymą, kuriame dalyvavo poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjai, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamento, Širvintų rajono savivaldybės administracijos, Širvintų rajono savivaldybės tarybos atstovai. Persvarstymo metu poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjai atsakė į Rašte išdėstytus klausimus bei susirinkimo dalyvių pateiktus klausimus.

Susirinkimo metu buvo nuspręsta, kad minimų dokumentų rengėjai Vilniaus departamentui, Širvintų rajono savivaldybės administracijai ir Agentūrai į rašte pateiktus klausimus bei susirinkimo metu iškilusius klausimus apie planuojamą ūkinę veiklą atsakys raštu.

Agenūra galutinę motyvuotą atrankos išvadą, ar planuojamai ūkinei veiklai – antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų apdorojimo, plastiko dirbinių, granulių bei mišinių gamybos Beržės g. 1, Beržės k., Širvintų r., reikalingas privalomas poveikio aplinkai vertinimas, priims tik gavusi atsakymą iš Vilniaus departamento ir Širvintų rajono savivaldybės administracijos dėl planuojamos ūkinės veiklos.

Agentūra, rengdama galutinę Atrankos išvadą, pakartotinai išnagrinės poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo pateiktą Atrankos informaciją, įvertins išvados persvarstymo išvadas ir poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvadas bei Širvintų rajono savivaldybės šių metų sausio 8 dieną rašte išsakytas pastabas.

Su galutine atrankos išvada ir pagrindiniais motyvais visuomenė galės susipažinti Agentūros tinklalapio „gamta.lt“ rubrikoje „Poveikio atrankai vertinimas“ (informacija apie persvarstytas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadas 2018 m.)

Parengta pagal Aplinkos apsaugos agentūros raštą

 

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*