Naujausios žinios

Atleidimų – priėmimų viražai

Andželika Bagočiūnienė

Straipsnis buvo išspausdintas  rugpjūčio 30 d. laikraščio „Širvis“ 34-ame šių metų numeryje.

Širvintų rajono savivaldybės taryba rugpjūčio 10-osios posėdyje, dalyvaujant visiems Tarybos nariams, svarstė 15 sprendimo projektų.

Kaip ir per daugelį posėdžių, taip ir per šį, neapsieita be „viražų“. Štai tame pačiame posėdyje vienas ir tas pats žmogus, atleistas iš dviejų vadovaujančių pareigų, po minutės priimtas į kitas vadovaujančias pareigas.

14 Tarybos narių balsais socialdemokratė Daiva Vinciūnienė atleista iš Širvintų rajono švietimo centro direktoriaus pareigų ir iš laikinai einančio direktoriaus pareigas Širvintų meno mokykloje. O jau kitu klausimu ta pati D. Vinciūnienė, vėl gi tiems patiems Tarybos nariams pritarus, paskirta Širvintų meno mokyklos direktore. D. Vinciūnienės tėvas, Tarybos narys nuo Darbo partijos A. R. Maršalka nusišalino nuo šių sprendimų projektų svarstymo.

Mūsų rajone jau trečius metus stebimas fenomenas, kai asmenys, priklausantys vienai ar kitai partijai, lojalumą išreiškia visiškai kitai partijai, kurios nariu jis nėra ir bent jau šioje kadencijoje net neketina tapti. Kam ši situacija paranki, galima spėlioti. Manau, ji paranki abiem pusėms ir tai, kuri gauna pareigas vadovaujančiuose postuose, ir tai, kuri garsiai deklaruoja, kad mūsų rajone vadovauja ne tik valdančiosios daugumos partijos nariai. Šioje situacijoje pralaimėtojos lieka partijos, kurios toleruoja tokį savo narių elgesį. Kam rinkėjui balsuoti už tris partijas, kurios įgyvendina tik vienos idėjas. Pakanka pasirinkti tą vieną – motininę partiją, o „dukterinės“ ateinančius rinkimus gali likti už politinio borto.

Nevyriausybininkų bei visuomenininkų veiklos finansavimas priklausys nuo NVO tarybos ir seniūnaičių

Pritarta klausimui „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Širvintų rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo.“ Nuo šio klausimo nusišalino Tarybos narys nuo Darbo partijos Z. Miselis. V. Mateikai pasiteiravus, kokiu tikslu jis nusišalina, merė Ž. Pinskuvienė atsakė, kad tokia Tarybos nario nuomonė ir tiek. O tikslas gali būti visai ne tas, kaip deklaruojama. Verta pabrėžti, kad šis Tarybos narys vis dar eina Vileikiškių kaimo bendruomenės valdybos pirmininko pareigas. Tikėtina, kad vadovaudamas šiai bendruomenei ir užimdamas Tarybos nario postą vadovaujančioje daugumoje, jo vadovaujama bendruomenė ketina pasinaudoti Savivaldybės lėšomis bendruomenėms remti. V. Mateika paklausė, ar sudarant aprašą buvo laikomasi šiais metais rugpjūčio pradžioje iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos gautos rekomendacijos. Į klausimą buvo atsakyta aptakiai: „Tai yra rekomendacijos, turime vadovautis Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintu įsakymu.“

Šiame apraše numatyta, kad į finansavimą galės pretenduoti Širvintų rajono ir miesto gyventojai, jų atstovai (seniūnaičiai), šioje teritorijoje veikiančios bendruomeninės organizacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos, kitos nevyriausybinės organizacijos. Prašymus svarstys, atrinks ir tvirtins tinkamumą finansuoti išplėstinė seniūnaičių sueiga. Belieka tikėtis, kad seniūnaičiai nesivadovaus partiniu lojalumo pincipu ir suteiks kuo didesniam nevyriausybininkų skaičiui aktyvai veikti ir garsinti nuveiktais darbais rajoną.

Patvirtinta Širvintų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų rėmimo iš Savivaldybės biudžeto lėšų  tvarkos aprašas. Finansavimas bus skiriamas ne konkurso būdu, bet prašymai turi atitikti apraše nurodytiems kriterijams. Tarybos narys V. Mateika pasiteiravo ar bus įvykdytas komitetuose duotas pažadas, kad bus finansuojamos visos prašančios paramos organizacijos. „Jeigu visi dokumentai bus pateikti ir kriterijai bus atitikti, finansavimas bus teikiamas“ – atsakė Dovilė Audėjūtė, Investicijų skyriaus vedėja.

Pagal šią programą finansavimo gali tikėtis juridiniai asmenys, įregistruoti ir veikiantys Širvintų rajone bei atitinkantys Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme įtvirtintus NVO kriterijus. Prašymus svarstys NVO taryba. NVO taryba įvertinusi ir atrinkusi finansuotinus projektus, nustatys konkrečią sumą pagal kiekvieną prašymą ir protokoliniu sprendimu teiks Savivaldybės administracijos direktoriui siūlymą dėl lėšų skyrimo NVO projekto įgyvendinimui, o Savivaldybės administracijos direktorius vėliau nuspręs ir parašys įsakymą dėl lėšų skyrimo / neskyrimo. Dėl šio punkto Tarybos narys Vytas Šimonėlis iškėlė klausimą, kam nevyriausybininkai gali skųsti, jei Taryba nuspręs skirti finansavimą, o Administracijos direktorius nuspręs kitaip? Merė Ž. Pinskuvienė atsakė, kad nepatikusį sprendimą gali skųsti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

Reglamentuotas bendradarbiavimas

Vienbalsiai patvirtintas sprendimas dalyvauti partnerio teisėmis įgyvendinant projektą „Palankių sąlygų vyresnio darbingo amžiaus asmenims dalyvauti savanoriškoje veikloje ir ilgiau išlikti aktyviems darbo rinkoje sudarymas“ teikiamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimui gauti pagal priemonę Nr. 08.3.2-ESFA-K-415 „54 +“ kartu su Širvintų rajono neįgaliųjų draugija. Tikslinė projekto grupė – Širvintų rajono gyventojai nuo 55 metų iki Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatyto senatvės pensijos amžiaus. Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 100 000 eurų, mažiausia – 55 000 eurų. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Partnerio, Širvintų rajono savivaldybės administracijos, indėlis – „sudaryti sąlygas projekte numatytoms veikloms vykdyti.“ Paskutinį sakinį galima interpretuoti ir taip: „Savivaldybės indėlis – netrukdyti vykdyti projektą, už tai Savivaldybė privalo būti viešinama ir reklamuojama kaip partneris.“ Dar prisimenu, kai prieš kelerius metus tokiems projektams Tarybos pritarimo dėl partnerystės net nereikėjo. Nevyriausybininkai veikdavo išvien su Savivaldybe bendram tikslui – rajono labui, pasitelkę geranorišką bendradarbiavimą: reikia patalpų – turėsi, reikia transporto – suteiks.

Kiti Taryboje svarstyti klausimai

Vienbalsiai pritarta nustatyti Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro didžiausią leistiną pareigybių skaičių. Nuo šių metų pradžios vienas socialinis darbuotojas, dirbantis su socialinės rizikos šeimomis, gali dirbti su ne daugiau kaip 10 šeimų. Šiam tikslui įgyvendinti, Socialinių paslaugų centrui trūko dviejų socialinių darbuotojų darbui su socialinės rizikos šeimomis pareigybių. Viena socialinio darbuotojo pareigybė bus įkurta Socialinės globos padalinyje bei dar viena pareigybė koordinatoriaus, kuris dirbs visą įgyvendinamo projekto „Kompleksinių paslaugų šeimai plėtra Širvintų rajone“ laikotarpį. Taigi pritarta nuo 77 buvusių pareigybių padidinti iki 81.

Vienuolikai balsavus „Už“, aštuoniems susilaikius, buvo pritarta UAB Širvintų komunalinio ūkio reorganizavimui, prijungiant jį prie UAB „Širvintų šiluma“. Tarybos nariai broliai Giedrius ir Andrius Jozoniai prieš sprendimo projekto svarstymą nepranešė apie nusišalinimą nuo klausimo svarstymo ir perskaičius sprendimo projekto pavadinimą, paprasčiausiai pasišalino iš salės. Šie Tarybos narių veiksmai jau ne pirmą kartą sukėlė merės Ž. Pinskuvienės nepasitenkinimą. Merė pažadėjo kreiptis į atitinkamas komisijas, nes, jos teigimu, Tarybos nariai nusišalina ne pagal reglamentą.

Vienbalsiai suteikti gatvių pavadinimai: Musninkų seniūnijos Užušilių kaimo gatvei – Gėlių gatvė, Širvintų seniūnijos Kabaldos kaimo gatvei – Upės gatvė.

V. Šimonėlis po Tarybos posėdžio pateikė merei Ž. Pinskuvienei paklausimą dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo. Jis prašė atsakyti, ar yra patvirtintas Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų Širvintų rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešiesiems keliams ir gatvėms tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašas. V. Šimonėlis paprašė nurodyti Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimo numerį ir datą, jei toks aprašas buvo patvirtintas. Deja, šio paklausimo išgirsti per tiesioginę transliaciją, už kurią atsakinga Širvintų rajono savivaldybė, galimybė nebuvo suteikta. Iš karto po sprendimo projektų svarstymų tiesioginė transliacija buvo nutraukta. Šiuo klausimu Tarybos narys Vytas Šimonėlis pateiks savo komentarą, su kuriuo skaitytojai galės susipažinti kitame laikraščio numeryje.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*