Naujausios žinios

Garbingasis Dievo tarnas arkivyskupas Teofilius Matulionis

Širvintų parapijos informacija

Teofilius Matulionis gimė 1873 m. birželio 22 d. Alantos parapijoje (Molėtų r.). 1900 m. baigė Petrapilio kunigų seminariją ir buvo įšventintas kunigu. Dirbo Latvijos lietuvių parapijose, o 1910 m. perkeliamas į Petrapilį (vėliau Leningradą). 1923 m. už priešiškumą sovietų valdžiai įkalintas. 1929 m. konsekruotas vyskupu ir paskirtas į Mogiliovo vyskupiją. Tais pačiais metais jis vėl buvo nuteistas ir 10 metų ištremtas sunkiųjų darbų į Solovkų salas. 1933 m. grįžo į Lietuvą. 1934 m. lankėsi Romoje pas popiežių Pijų XI.  Kiek vėliau popiežius apie vyskupą Teofi lių yra pasakęs: „Garbė lietuvių tautai, davusiai tokį didvyrį“.

Grįžęs į Lietuvą vyskupas apsigyveno benediktinių vienuolyne Kaune, talkino Kauno arkivyskupui pastoracijoje. Kurį laiką ėjo vyriausiojo kariuomenės kapeliono pareigas. 1943 m. paskiriamas Kaišiadorių vyskupu. 1946 m. vėl buvo įkalintas, pradžioje Oršoje, vėliau –Vladimire, galiausiai – Mordovijoje (Rusija). 1956 m. vyskupas Teofilius Matulionis grįžo į Lietuvą ir apsigyveno Birštone bei perėmė vyskupijos valdymą.

1959 m. sovietų valdžios sprendimu vyskupas buvo nušalintas nuo pareigų ir prievarta apgyvendintas Šeduvoje (Radviliškio r.). 1962 m. Apaštalų Sostas „už pagirtiną tivrtumą einant gerojo ganytojo pareigas“ vysk. Teofiliui suteikė arkivyskupo titulą. 1962 m. rugpjūčio 20 d. arkivyskupas Teofilius Matulionis mirė. Palaidotas Kaišiadorių katedros kriptoje. Siekiant arkivyskupą Teofilių Matulionį pripažinti Bažnyčios kankiniu, 1990 m. Kaišiadorių vyskupo Juozo Matulaičio sprendimu pradėta jo kanonizacijos byla.

2008 m. gegužės 1 d. surinkus reikiamus dokumentus ir liudijimus kanonizacijos byla vyskupijoje buvo baigta ir perduota į Romą – Šventųjų skelbimo kongregaciją. 2016 m. gruodžio 1d. Šventųjų skelbimo kongregacija paskelbė, kad popiežius Pranciškus pripažįsta Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio kankinystę, taip atverdamas kelią jo paskelbimui palaimintuoju kankiniu.

2017 m. vasario 15 d. Lietuvos vyskupai pranešė, kad Šventasis Tėvas Pranciškus paskyrė arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos – skelbimo palaimintuoju – datą. Iškilmės įvyks 2017 m. birželio 25 d. Vilniuje. Apeigoms vadovauti popiežius Pranciškus siunčia Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektą Andželą Amatą (Angelo Amato) SDB. Tai išskirtinis istorinis įvykis, nes skelbimo palaimintuoju apeigos Lietuvoje vyks pirmą kartą.

Apie Teofiliaus Matulionio gyvenimą išleistos knygos: Pr. Gaida „Nemarusis mirtingasis“, Roma 1981. Pr. Gaida, „Erzbischof Teofilius Matulionis, Hirte, Gefangener, Martyrer“, Munchen 1986. Pr. Gaida „Bispo, Prisionieroe Martir do comunismo“, Sao Paulo 1991. Pr. Gaida „Undying Mortal“, Toronto 1997. St. Kiškis „Arkivyskupas Teofilius Matulionis“, Kaišiadorys 1996 ir 2008. Lietuvos katalikų mokslo akademijos leidinys „Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme“, Vilnius 2000. Lietuvos katalikų mokslo akademijos leidinys „Arkivyskupas Teofilius Matulionis laiškuose ir dokumentuose“, Vilnius 2002.

Malda

Mūsų Viešpatie, šventumo šaltini! Tu stiprini visus Tavimi pasitikinčius ir nuoširdžiai Tavo valią vykdančius. Tu stiprinai ir vyskupą Teofilių, kai dėl Tavo vardo jis kentėjo kalėjimuose bei lageriuose ir liko Tau ištikimas. Suteik malonę, kad mes, kadaise jį turėję vyskupu, dabar galėtume turėti šventuoju ir užtarėju danguje. Per vyskupo Teofiliaus užtarimą suteik mums malonių, kurių su pasitikėjimu Tavęs prašome. Amen.

Daugiau informacijos apie Teofilių Matulionį www.teofilius.lt

Širvintų parapijos informacija

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*