Naujausios žinios

Į Krunų kaimą ketinama tiesti kelią panaudojus ekologišką „Akmeninio kilimo“ technologiją

Asociatyvi nuotrauka

Straipsnis buvo išspausdintas vasario 7 d. laikraščio „Širvis“ 5-ame šių metų numeryje

Pirmojo šių metų Tarybos posėdžio metu pritarta sprendimo projekto „Kaimo vietovių infrastruktūros kūrimas, vystymas, plėtra ir įgyvendinimas bendradarbiaujant rajonų savivaldybėms su kaimo bendruomene“ įgyvendinimui partnerio teisėmis. Taip pat nuspręsta pritarti partnerystės sutarčiai ir jos pasirašymui su projekto pareiškėju – Lietuvos ekologinių sodybų asociacija bei leisti Lietuvos ekologinių sodybų asociacijai pagerinti kelio atkarpą nuo kelio Nr. 116 Širvintos–Rimučiai–Kernavė–Dūkštos į Krunų kaimą.

Projekto tikslas – savivaldybėms įgyti žinių, kaip įtraukti vietos bendruomenes į vietinės infrastruktūros kūrimo, vystymo ir plėtros projektus bei įgyvendinti pilotinį projektą. Projekto dalyviai – Lietuvos ekologinių sodybų asociacija, Zvon Gora kaimo bendruomenė, Širvintų rajono savivaldybės administracija, Vytebsko rajono savivaldybė.

Projekto metu Širvintų bei Vytebsko savivaldybių administracijos pasikeis patirtimi, kaip į vietinės infrastruktūros įrengimą, plėtrą ir priežiūrą galima įtraukti bendruomenę, kaip užtikrinti jų aktyvų dalyvavimą ne tik informuojant apie problemas ar gedimus / avarijas bet ir imantis veiksmų.

Šio pilotinio projekto praktinės dalies tikslas – įrengti kelią Krunų kaime ir jį prižiūrėti. Šiam tikslui bus pasitelkti žmogiškieji bendruomenės ištekliai įrengiant vietinius kelius kaimo teritorijoje, be to, bus panaudota inovatyvi ekologiška „Akmeninio kilimo“ technologija. Jos dėka ženkliai sumažėja poreikis technikai, kelio lygio iškėlimui, statybinėms medžiagoms. Planuojama, kad toks kelias tarnaus ilgiau, ne tik dėl to, kad bus akmenis klos žmonės, bet dar ir dėl to, kad šios gyvybiškai svarbios infrastruktūros būkle rūpinsis pati bendruomenė.

Projekto partneris Širvintų rajono savivaldybės administracija įsipareigoja skirti 10 proc. projekto vertės, būtinos 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos investicijoms gauti. Planuojama Projekto vertė – 897 629,47 Eur.

Igno Šeiniaus premiją nuspręsta skirti jos nusipelniusiems

Šiais metais pirmame Širvintų rajono tarybos posėdyje vienbalsiai nuspręsta už Širvintų krašto kultūros reprezentavimą Respublikoje ir už jos ribų, Širvintų krašto kultūros puoselėjimą, armonikos, kaip tradicinio instrumento populiarinimą, ir aktyvią ilgametę koncertinę veiklą Igno Šeiniaus premiją skirti Jonui Romaškai – armonikininkui, Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro liaudiškos muzikos kolektyvo „Noragas“ dalyviui, bei už išskirtinę pagarbą ir atsidavimą kultūrinei veiklai, įkvepiantį darbštumą ir išmonę, ilgametį, profesionalų, nepriekaištingą ir pasiaukojantį kūrybinį darbą, Algirdui Jakimavičiui – Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro įrenginių inžinieriui.

Kandidatus atrinko Igno Šeiniaus premijai gauti vertinimo darbo grupė, sudaryta 2017-01-11 Širvintų rajono savivaldybės mero potvarkiu Nr. 6-2. Komisijos pirmininkė Ž. Pinskuvienė ir nariai: I. Baltušytė-Četrauskienė, V. Bartusevičienė, V. Majerienė, A. Miliukaitė-Janovskienė ir R. Zibalas už kandidatus balsavo vienbalsiai.

Premiją nuspręsta įteikti Lietuvos valstybės atkūrimo dieną – Vasario 16-ąją.

Apie premijos laureatus būtinai dar rašysime.

Laikinai išėję – laikinieji grįžta

Su Čiobiškio pagrindinės mokyklos laikinai einančio direktoriaus pareigas kaitos skaičiumi jau pasimetėme ir mes. Tai P. Kvietkauskienė paskiriama laikinai eiti mokyklos direktoriaus pareigas, tai ją keičia Gaiva Dambrauskienė, tai vėl ji grąžinama laikinai eiti šias pareigas, tai vėl ją keičia neoficialiais šaltiniais jos sesuo. Ši kaita primena „ping-pong“ žaidimą, tikėtina jis baigsis tik tuomet, kai Čiobiškio mokykla galiausiai bus prijungta prie Musninkų A. Petrulio gimnazijos.

Dar 2016 m. lapkričio 29 d. Tarybos posėdžio metu buvo nuspręsta Palmirą Kvietkauskienę grąžinti į Širvintų r. Čiobiškio pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojos ugdymui pareigas ir pavesti Gaivai Dambrauskienei laikinai eiti Širvintų r. Čiobiškio pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas. Nepraėjus nė mėnesiui, jau gruodžio 19 dieną vėl nutarta atleisti Gaivą Dambrauskienę iš laikinai ėjusios Širvintų r. Čiobiškio pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigų, grąžinti ją į Širvintų r. Čiobiškio pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo mokytojos pareigas nuo 2016 m. gruodžio 20 d. bei vėl pavesti Palmirai Kvietkauskienei laikinai eiti Širvintų r. Čiobiškio pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas nuo 2016 m. gruodžio 20 d. 2017 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimu P. Kvietkauskienė buvo grąžinta į Širvintų r. Čiobiškio pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojos ugdymui pareigas ir vietoje jos laikinai atlikti Širvintų r. Čiobiškio pagrindinės mokyklos direktoriaus funkcijas buvo pavesta Gaivai Dambrauskienei.

Štai ir naujųjų metų pirmame posėdyje Širvintų r. Čiobiškio pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojai ugdymui Palmirai Kvietkauskienei vėl nuo 2018 m. sausio 26 d. pavesta laikinai vykdyti Širvintų r. Čiobiškio pagrindinės mokyklos direktoriaus funkcijas, o už papildomų pareigų, nenustatytų pareigybės aprašyme, vykdymą kas mėnesį jai paskirta mokėti 30 procentų jos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio priemoką.

Panašus žaidimas vyksta ir su Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ dar neseniai ėjusios laikinos direktorės pareigas, po to paskirtos eiti direktoriaus pavaduotojos ūkio reikalams pareigas Sondra Bartuliene. Iki šio sprendimo Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ laikinai Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ direktoriaus funkcijas vykdė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Sinkevičienė. Po sprendimo laikinai vykdyti Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ direktoriaus funkcijas nuo 2018 m. vasario 1 d. iki steigėjas į šias pareigas skirs asmenį, laimėjusį atvirą konkursą, paskirta vėl Sondra Bartulienė. Už papildomų pareigų, nenustatytų pareigybės aprašyme, vykdymą kas mėnesį jai bus mokama 30 procentų jos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio priemoka.

„Jau daugiau nei metai nebuvo šioms pareigoms skelbtas nė vienas konkursas. Aiškinamajame rašte ką jūs rašote, neatitinka dabar galiojantiems teisės aktams priimant švietimo įstaigų vadovus į darbą. Prašyčiau neteikti tokių klausimų kas antra mėnesį, kurie neatitinka įstatymų,“ – šiuo klausimu pasisakė opozicijos lyderis Vytas Šimonėlis ir paklausė, kada bus paskelbtas konkursas šoms pareigoms eiti. Ž. Pinskuvienės atsakymas buvo lakoniškas: „Bus laikas, bus ir paskelbtas konkursas“.

Solidi 50 procentų priemoka už lojalumą?

Taryba priėmė sprendimą Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojai Elonai Pečiukaitienei nuo 2018 m. sausio 25 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d. įskaitytinai skirti penkiasdešimties procentų jos pareiginės algos dydžio priemoką už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą, kai yra padidėjęs darbų mastas atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas neviršijant nustatytos darbo laiko trukmės. Tam Širvintų rajono savivaldybei teks rasti 752,05 Eur kas mėnesį. Tik nelieka aišku, kokią krūvį viršijančią veiklą neviršijant darbo laiko trukmės vykdo E. Pečiukaitienė. Tarybos sprendimo projekte ši informacija taip pat nėra pateikta. O kai informacijos trūksta, lieka vietos interpretacijoms.

Susiaurėjo sąrašas nepanaudotų lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti panaudojimo kitoms savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms finansuoti

Taryba patvirtino nepanaudotų Širvintų rajono savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti panaudojimo kitoms savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms finansuoti tvarkos aprašą, kurio 6 punktas susiaurėja nuo 17 iki 11 dalių. Nuo šiol šias lėšas galima bus naudoti:

 1. socialinę riziką patiriančių asmenų (šeimų) socialinės reabilitacijos ir integracijos priemonėms įgyvendinti;
 2. šeimoje ir bendruomenėje teikiamai pagalbai vaikams, neįgaliesiems, senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms plėtoti;
 3. finansinei paramai, skirtai skurdui bei socialinei atskirčiai mažinti;
 4. smurto, savižudybių, priklausomybių, prekybos žmonėmis prevencijai;
 5. neįgaliųjų socialinei integracijai;
 6. bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų plėtrai, jų vykdomoms socialinėms programoms įgyvendinti;
 7. užimtumo didinimo programoms įgyvendinti;
 8. savivaldybės ir socialinio būsto fondo plėtrai, rekonstravimui ir remontui;
 9. socialinių paslaugų priemonėms finansuoti, jų infrastruktūrai modernizuoti ir plėtoti;
 10. socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo sąlygoms gerinti ir darbo užmokesčiui didinti;
 11. Savivaldybės administracijoje dirbančių socialinių išmokų specialistų darbo užmokesčiui didinti.“

Iki šiol galiojo sąrašas, kuriame nepanaudotos Savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos piniginei socialinei paramai finansuoti, galėjo būti skiriamos:

 1. socialinėms, neįgaliųjų integracijos, sveikatos priežiūros programoms finansuoti;
 2. socialinių paslaugų įstaigų veiklos finansavimui;
 3. socialinių paslaugų kokybei, įvairovei gerinti ir jų plėtrai;
 4. Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir vaiko teisių apsaugos skyriaus ir Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro socialinių darbuotojų kvalifikacijai kelti;
 5. darbuotojams, administruojantiems socialinę paramą skatinti;
 6. žmonių su negalia būstui ir viešosios aplinkos neįgaliesiems pritaikymui;
 7. vienkartinei socialinei paramai nepasiturintiems gyventojams mokėti;
 8. socialinės apsaugos, gyventojų užimtumo ir nedarbo mažinimo poreikiams finansuoti;
 9. socialinės reabilitacijos paslaugoms neįgaliesiems bendruomenėje finansuoti;
 10. vaikų, netekusių tėvų globos, laikinos globos paslaugoms finansuoti;
 11. socialinės globos paslaugos finansuoti;
 12. bendrosioms ir socialinės priežiūros paslaugoms finansuoti;
 13. nenustatytos asmenybės asmenų, asmenų be nuolatinės gyvenamosios vietos, kai mirties faktas nustatytas Širvintų rajono teritorijoje, palaikų laidojimo išlaidoms padengti;
 14. socialinio būsto remontui;
 15. važiavimo keleiviniu transportu lengvatoms pensinio amžiaus ir neįgaliems asmenims kompensavimui;
 16. savivaldybės kreditoriniams įsiskolinimams padengti;
 17. kitoms savivaldybės reikmėms finansuoti pagal poreikį.

Iki šiol galiojo sąrašas, kuriame nepanaudotos Savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos piniginei socialinei paramai finansuoti, galėjo būti skiriamos savivaldybės kreditoriniams įsiskolinimams padengti bei kitoms savivaldybės reikmėms finansuoti pagal poreikį. Šių punktų neliko, bet neliko ir tokių pakankamai reikalingų ir daugeliui svarbių punktų: vaikų, netekusių tėvų globos, laikinos globos paslaugoms finansuoti; važiavimo keleiviniu transportu lengvatoms pensinio amžiaus ir neįgaliems asmenims kompensavimui; vienkartinei socialinei paramai nepasiturintiems gyventojams mokėti. Nebent visi šie išnykę punktai, pasižiūrėjus kūrybiškai į teisės aktų vykdymą, bus pritaikyti ir pritraukti į šiuo metu patvirtintus punktus.

„Širvis.lt“ informacija, parengta pagal Savivaldybės vaizdo įrašą

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*