Naujausios žinios

Iki birželio 1 d. reikia deklaruoti ir sumokėti 2015 metų pelno mokestį

negalia.lt

 Pagrindiniai faktai apie pelno mokestį:

  1. Pelno mokestį moka tik juridiniai asmenys (įmonės) ir nuolatinės buveinės.
  2. Šį mokestį reikia sumokėti iki birželio 1 d. dienos, jei įmonės pernai uždirbo pelno.
  3. Jeigu metinėje pelno mokesčio deklaracijoje apskaičiuota pelno mokesčio suma viršija už mokestinį laikotarpį sumokėtą avansinio pelno mokesčio sumą, mokesčio mokėtoja į biudžetą sumoka tik šį skirtumą.
  4. Pernai pelno mokestį mokėjo per 60 tūkst. įmonių, jos sumokėjo daugiau nei 570 mln. Eur.
  5. Praėjusiais metais 80 proc. įmonių, deklaravusių mokėtiną pelno mokestį, jį sumokėjo laiku.
  6. Pelno mokesčio planas praėjusiais metais buvo viršytas daugiau nei 50 mln. Eur arba ~10 proc.
  7. Šiemet planuojama, kad įmonės į biudžetą sumokės apie 580 mln. Eur pelno mokesčio.

2016 m. gegužės 30 d., Vilnius/Marijampolė. Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau VMI) primena, kad iki birželio 1 d. Lietuvos juridiniai asmenys, užsienio vienetų nuolatinės buveinės, kurių mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais, VMI turi pateikti Metines pelno mokesčio deklaracijas (PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U, versija 04) už 2015 metų mokestinį laikotarpį ir sumokėti jose deklaruotą pelno mokestį.

Pelno mokesčio deklaracijas turi pateikti pelno siekiantys Lietuvos juridiniai asmenys, nuolatinėmis buveinėmis laikomi užsienio bankų filialai ir kitos nuolatinės buveinės bei pelno nesiekiančios organizacijos.

Atkreipiame dėmesį, kad nuo šių metų pradžios įsigaliojo Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklių (patvirtintų VMI prie FM viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-135, toliau – Taisyklės) pakeitimai, numatantys, kad šiemet pelno mokesčio deklaracijas už 2015 metus pelno nesiekiantys vienetai turi teikti net ir tais atvejais, jei nevykdė ūkinės – komercinės veiklos (praėjusiais metais užteko pateikti „Pelno nesiekiančio vieneto pranešimą apie ūkinės komercinės veiklos nevykdymą“). Nuo deklaracijų teikimo jie gali būti atleisti tokia pačia tvarka kaip ir pelno siekiantys vienetai, t. y. jei nesudaro ir nevykdo jokių sandorių, nevykdo atsiskaitymų su ūkio subjektais, negauna pajamų (išskyrus banko sąskaitose esamų piniginių lėšų palūkanas) bei pateikia kompetentingo valdymo organo sprendimą apie veiklos nevykdymą.

Daugiabučių namų savininkų bei gyvenamųjų namų statybos bendrijos, garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos, sodininkų bendrijos, šaulių sąjungos, politinės partijos, religinės bendruomenės, tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos, šeimynos ir profesinės sąjungos bei susivienijimai, jeigu jie nevykdo bet kokio pobūdžio ūkinės komercinės veiklos ir gautą paramą naudoja tik pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme nustatytą paskirtį, ir iš vieno paramos teikėjo per mokestinį laikotarpį grynaisiais pinigais negauna didesnės kaip 250 minimalių gyvenimo lygių paramos sumos atleidžiami nuo pelno mokesčio deklaracijų teikimo supaprastinta tvarka, nurodyta Taisyklėse.

 „Pelno nesiekiančios organizacijos, pageidaujančios būti laikinai atleistos nuo pelno mokesčio deklaracijos pateikimo, iki birželio 1 d. privalo VMI pateikti prašymą laikinai atleisti nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų dokumentų pateikimo dėl laikino veiklos nevykdymo. Prašymą rekomenduojame teikti elektroniniu būdu per VMI portalo e. VMI autorizuotų paslaugų sritį Mano VMI“, – sako Marijampolės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkė Daiva Baniulienė, pažymėdama, kad metinę pelno mokesčio deklaraciją juridiniai asmenys privalo pateikti ir už ankstesnius mokestinius laikotarpius, jei buvo prievolė jas teikti, tačiau to nebuvo padarę.

Primename, kad mokesčių mokėtojai kartu su metine pelno mokesčio deklaracija ir jos atitinkamais priedais taip pat turi pateikti Kontroliuojamų vienetų ir kontroliuojančių asmenų turtinių teisių bei prievolių ataskaitą (FR0438 forma) bei Asocijuotų asmenų tarpusavio sandorių ir/ar ūkinių operacijų ataskaitą (FR0528 forma).

Laiku nepateikusiems deklaracijų bei nesumokėjusiems mokesčio bus taikoma administracinė atsakomybė.

Savarankiškai aktualią informaciją mokesčių klausimais, seminarų dalijamąją medžiagą, paaiškinimus ir komentarus galima rasti adresu www.vmi.lt. Pasikonsultuoti su VMI specialistais mokesčių klausimais galima paskambinus telefonu 1882 arba +370 5 255 3190. Telefonu suteikta konsultacija yra lygiavertė rašytinei, nes pokalbiai yra įrašomi bei saugomi 5 metus.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*