Naujausios žinios

Informacija apie išmokas nedarbingiems neįgaliesiems, auginantiems vaikus

Šaltinis: finmin.lt

Išmokos mokamos neįgaliesiems, auginantiems vaikus iki 18 metų (besimokančius bendrojo lavinimo mokykloje, profesinėje, aukštesniojoje mokykloje ar aukštojoje mokykloje dienine forma – iki 24 metų), kurie Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidumą nustatančių komisijų) yra pripažinti nedarbingi ir kurių šeimose nėra darbingų asmenų.

Nedarbingais asmenimis laikomi:
– vaikai iki 18 metų (besimokantys bendrojo lavinimo mokykloje, profesinėje, aukštesniojoje mokykloje ar aukštojoje mokykloje dienine forma – iki 24 metų)
– nedirbantys neįgalieji, kurie Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos yra pripažinti nedarbingi (iki 2005 m. liepos 1 d. – I ir II grupės invalidai, kurie invalidumą nustatančių komisijų buvo pripažinti nedarbingi)
– asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių.

Jeigu šeimoje gyvena du ir daugiau nedarbingų neįgaliųjų, išmoka mokama vienam iš neįgalių asmenų nepriklausomai nuo to, ar šeimoje yra darbingų šeimos narių. Mokama kas mėnesį 20 procentų minimalaus gyvenimo lygio (MGL) dydžio išmoka pagal tikslinę paskirtį komunalinėms paslaugoms, elektros energijos ar telefono išlaidoms apmokėti ar kurui įsigyti.

Išmokos skiriamos ir mokamos nuo prašymo pateikimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo visų dokumentų, būtinų išmokai skirti, pateikimo dienos.

Išmokos skiriamos ir mokamos iki tol, kol atsiranda aplinkybių, turinčių įtakos mokėjimo nutraukimui: asmuo pripažįstamas iš dalies darbingas, neįgaliajam įsidarbinus arba neįgaliajam apsigyvenus stacionarinėje globos įstaigoje. Kai išmokos gavėjas augina vaiką, vyresnį negu 18 metų, besimokantį bendrojo lavinimo mokykloje, profesinės, aukštesniosios ar aukštosios mokyklos dieniniame skyriuje, išmokos skiriamos iki kiekvienų metų rugsėjo 1 dienos, bet ne ilgiau kaip iki jam sukanka 24 metai. Kiekvienais naujais mokslo metais pareiškėjas ne vėliau nei per mėnesį nuo mokslo metų pradžios turi pateikti pažymą iš mokyklos. Baigiamaisiais mokymosi metais išmokos skiriamos iki tų mokslo metų pabaigos.

Dėl minėtų išmokų reikia kreiptis pagal deklaruotą gyvenamąją vietą į seniūnijas arba Širvintų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos poskyrį ir pateikti:

1. prašymą skirti išmoką;
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę ar leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje);
3. darbingumo lygio pažymą arba Invalidumo pažymėjimą, kuriuose yra įrašas, kad asmuo yra nedarbingas;
4. seniūnijos išduotą pažymą apie šeimos sudėtį.

2015 m. 25 miestų ir rajonų savivaldybėse mokėtos 20 procentų bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžio išmokos vidutiniškai kas mėnesį 55 socialiai remtiems neįgaliesiems, auginantiems vaikus bei pripažintiems nedarbingais ir kurių šeimose nėra darbingų asmenų.

Išmokos neįgaliesiems skiriamos ir mokamos vadovaujantis LR Vyriausybės  1992 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 193 ,,Dėl medicininio ir socialinio neįgaliųjų aptarnavimo bei materialinės padėties garantijų“ (Žin., 1992, Nr. 16-444; 2006, Nr. 22-703) ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministro  2006 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. A1-98,,Dėl išmokų neįgaliesiems mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (įsakymo pakeitimas) (Žin., 2006, Nr. 43-1572).

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*