Naujausios žinios

Kam skambina UAB „RetroPlast“ varpai“ II d.

Po susitikimo Aplinkos apsaugos agentūroje dėl upės Beržė ištakų.

Kaip jau minėjome, sausio 9 d. Aplinkos apsaugos agentūroje vyko susitikimas dėl UAB „RetroPlast“ pateikto prašymo tikslinti Beržės upės ištakų vietą. Susitikime dalyvavo VĮ „GIS-centras“, Aplinkos apsaugos agentūros, Lietuvos energetikos instituto, Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos, Širvintų rajono savivaldybės,

UAB „Retroplast“ ir asociacijos „Širvintų miesto bendruomenė“ atstovai. UAB „RetroPlast“ pateikė VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centro „GIS-CENTRAS“ raštą dėl upės Beržė ištakų ir prašė pakeisti Beržės upės ištakas pagal pridedamą Gamtos tyrimų centro parengtą shemą. Taip pat buvo pateiktas ir Lietuvos energetikos instituto raštas dėl Beržės upės hidrografijos, Gamtos tyrimų centro Beržės upelio hidrografinio tinklo kaitos analizė bei kiti dokumentai. Remdamasi pateiktais dokumentais, UAB „RetroPlast“ prašo nuo jų vadinamo griovio nuimti pavadinimą Beržė.

Trumpai supažindiname su raštų turiniu:

Gamtos tyrimų centras rėmėsi 1933 m. topografiniu žemėlapiu, pagal kurį natūralios upelio versmės yra šlapioje pievoje šiaurės rytiniame Beržės kaimo pakraštyje. Pagal šį žemėlapį Beržės upelio ilgis buvo apie 3,9 km. 1950 m. žemėlapyje Beržės upelio ištakos nurodytos jau šlapiame miške, o dar vėlesniuose žemėlapiuose jau ties Juodelių kaimu.

„GIS-CENTRO“ rašte informuojama, kad topografiniai žemėlapiai, melioracijos projektai ar melioracijos rekonstrukcijos planai yra archyvinė medžiaga, kuri naudojama kaip papildomos informacijos šaltiniai. Tokiais atvejais nagrinėjamas vandentakio egzistavimas prieš ir po melioracijos darbų, jei tokie buvo atlikti, darant prielaidą, kad po melioracijos naujai atsiradęs vandentakis laikomas melioracijos grioviu. Be to, buvo pateiktas pastebėjimas, kad yra kastinių vandentakių, kurie atsirado iki masinės melioracijos darbų Tarybiniais metais. Jų išvada, kad tokie vandentakiai vėlesnėje archyvinėje medžiagoje galėjo būti klaidingai traktuojami upėmis. UAB „RetroPlast“ pateikta Beržės upelio hidrografinio tinklo kaitos analizė „GIS-CENTRUI“ leido padaryti prielaidą, kad nagrinėjamas vandentakis yra kastinis objektas, o ne upė, kaip tai yra nurodyta archyvinėje melioracijos medžiagoje, kurioje taip pat galėjo įsivelti klaida.

Lietuvos energetikos institutas vėlgi vadovaujasi tomis pačiomis Gamtos tyrimų centro Beržės upelio hidrografinio tinklo kaitos analizės išvadomis ir tvirtina, kad mūsų nagrinėjamas vandentakis priskirtinas griovių kategorijai, nes 1933–1942 m. kartografinė medžiaga rodo, kad anuomet šio griovio nebuvo, o 1942 m. pradėtas melioracijos projektas buvo įvykdytas ir nuo 1950 m. kartografinėje medžiagoje buvo rodomas įvairaus ilgio vandentakis, kuris, kaip teigia Lietuvos energetikos institutas, klaidingai buvo pavadintas Beržės upeliu.

Savo poziciją išdėstėme ir mes, remdamiesi mūsų turimais duomenimis ir žemėlapiais. 1963 m. melioracijos plano aiškinamąjame rašte pateikta informacija „gilinant Beržės upelį bus reikalinga perstatyti pralaidą ant kelio Širvintos–Musninkai“ (vadinasi, upelis kirto šį kelią). 1968 m. melioracijos plano aiškinamajame rašte pateikta informacija, kad „drenažo priimtuvu tarnaus esamas sureguliuotas Beržės upelis. Kadangi upelis yra seklus ir nepriima drenažo, numatomas pagilinimas ekskavatoriumi“ (pagal aplinkos ministro 2001-11-07 įsakymo Nr. 540 4 dalyje pateiktą nuostatą sureguliuotos upės nelaikomos grioviais). O upės sureguliavimo faktą patvirtina ir vietovės melioracijos planai. Pateikėme ir 1983 metais tuometiniame Žemės ūkio ministerijos Respublikiniame žemėtvarkos projektavimo institute suprojektuotus ir valstybės lygmeniu patvirtintus Širvintų rajono vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų planus, pagal tuometinių kolūkių ir tarybinių ūkių teritorijas. Juose taip pat aiškiai įvardintas Beržės upelis.

Tačiau UAB „RetroPlast“ šitų argumentų girdėti nenori. Juk neteisinga situaciją vertinti tik remiantis vienu ar keliais archyviniais dokumentais. Reikia atsižvelgti ir į gausią vėlesnių laikotarpių informaciją. Negi tiek daug įstaigų, metai iš metų ruošdamos tokią gausybę įvairių dokumentų, darė tiek klaidų, kaip bando mums įteigti UAB „RetroPlast“? Tačiau Aplinkos apsaugos agentūra vis tik yra linkusi vadovautis mokslininkų nuomone, remtis jų išvadomis. Ir kas tada? Tada Beržės upelis ties UAB „RetroPlast“ sklypu virsta grioviu, kuriam nenustatoma paviršinių vandens telkinių apsaugos zona ir pakrančių apsaugos juosta. Ką tai reiškia, tikriausiai suprantate visi.

Gaila, kad Savivaldybė paskubėjo išduoti statybos leidimą. Juk žinant kuo ketinama toje teritorijoje užsiimti, žinant, kad Širvintų miesto bendrajame plane numatyta mažaaukštė gyvenamoji aplinka yra tik maždaug už 90 m nuo planuojamos ūkinės veiklos, galima buvo sugriežtinti sąlygas, ieškoti kitų saugiklių. Buvo galima, bet deja. Kaip liaudies išmintis sako: „Po pietų šaukštais nemojuojama“. Ką galima padaryti dabar, susiklosčius tokiai situacijai? Manau, kad turim ieškoti galimybės sustabdyti Savivaldybės išduotą statybos leidimą. Juk leidimas išduotas vadovaujantis galiojančiais dokumentais, kuriuose nurodytas Beržės upelis. Jei dabar UAB „RetroPlast“ įrodys, kad ten ne upelis o griovys, tai gal ir išduotas tokiomis sąlygomis leidimas, nebegalios? Gal reiks naujo leidimo? Kokios šios procedūros galimybės, turi žinoti pati Savivaldybės administracija. Aišku, jei ji tuo suinteresuota. Manau, visuomenė galėtų prisidėti prie to rinkdama parašus.

Prie UAB „RetroPlast“ temos dar sugrįšime ne kartą, nes asociacija „Širvintų miesto bendruomenė“ ketina suorganizuoti miesto gyventojų susitikimą su šios bendrovės atstovais, užduoti jiems ne vieną mums rūpimą klausimą. O tokių, nagrinėjant turimus dokumentus, kyla išties nemažai. Dėl tokio susitikimo jau šiandien pavyko susitarti su UAB „RetroPlast“ atstovu.

O kol kas kreipiamės į visuomenę. Kadangi kaip svarus argumentas šiandieniniame susitikime nuskambėjo prielaida, kad žemėlapių, melioracijos projektų chronologinis palyginimas yra vienintelis labai mažų vandentakių kilmės nustatymo būdas, kreipiamės į Jus, į istorinius ar karinius faktus kolekcionuojančius žmones prašydami pasidalinti turimais senesniais nei 1933 m. žemėlapiais. Gal būt taip pavyks įrodyti, kad Beržės upelis nėra griovys.

Asociacijos „Širvintų miesto bendruomenė“ informacija

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*