Naujausios žinios

Ministerijos akibrokštas Širvintų rajono savivaldybei: trijų miesto mokyklų sujungimas būtų žingsnis atgal

Valda PATINSKIENĖ

Asociatyvi nuotrauka. Šaltinis: www.pikist.com

Širvintų miesto mokyklų pertvarka lig šiol nepalieka abejingų. Širvintų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano projekte numatyta iki 2021 m. rugpjūčio 16 d. gimnaziją, progimnaziją ir pradinę mokyklą, esančias Širvintų mieste, sujungti į vieną juridinį vienetą – Širvintų gimnaziją, kurioje 2021–2022 m. m. mokytųsi 1 085 mokiniai, o 2024–2025 m. m. – 1 046 mokiniai. Savo pozicijas yra išsakiusios miesto mokyklų tarybos. Pavyzdžiui, Širvintų L. Stuokos-Gucevičiaus gimnazija nepritaria pateiktam Širvintų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 2021–2025 metų tinklo pertvarkos planui ir siūlo Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnaziją, Širvintų „Atžalyno“ progimnaziją ir Širvintų pradinę mokyklą sujungti į vieną juridinį vienetą, bet mokinius palikti mokytis tose pačiose patalpose. Visiškai kitokius pasiūlymus raštu pateikė Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, kuri savo rašte savivaldybei ir L. Stuokos-Gimnazijai konstatuoja, kad pagal siūlomą mokyklų pertvarkos projektą nebus įgyvendinta Geros mokyklos koncepcija.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija yra gavusi ir išnagrinėjo Širvintų rajono savivaldybės 2021 m. vasario 4 d. raštą Nr. 13-419 „Dėl pritarimo Širvintų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 2021–2025 metų tinklo pertvarkos planui“, Širvintų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano projektą ir Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos tarybos 2021 m. sausio 11 d. protokolą Nr. 11.

Ministerijos nuomone, mokyklai, kurioje bus įgyvendinamos ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos ir kurioje mokysis per 1 000 mokinių, nepavyks įgyvendinti Geros mokyklos koncepcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“, nuostatų ir nepavyks pasiekti Ministerijai pateiktame rašte nurodyto tikslo – įsteigti modernią ir šiuolaikišką, tinkamai aprūpintą mokymo priemonėmis gimnaziją, gebančią sukurti jaukią mokymosi aplinką, suburti stiprius mokytojus ir kitus darbuotojus, galinčius mokiniams padėti įgyti kokybišką išsilavinimą.

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 41 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad gimnazijos tipui priskiriamos mokyklos, vykdančios švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka akredituotą vidurinio ugdymo programą ir pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį. Ši nuostata Širvintų mieste įgyvendinta prieš 15 metų, t. y. 2006 m. įsteigta keturmetė Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija. Pasak Ministerijos, gimnazijos sujungimas su progimnazija ir pradine mokykla būtų žingsnis atgal, nors ir neprieštarautų esamam teisiniam reguliavimui, kad gimnazija atskiru atveju gali vykdyti pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas ar pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. Be to, Ministerija Savivaldybei ir L. Stuokos-Gucevičiaus gimnazijai pateiktame rašte atkreipia dėmesį į tai, kad Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. XIV-72, numatyta įgyvendinti projektą: „Visiems prieinama gera mokykla ir šiuolaikinis ugdymo turinys“. Viena iš projekto veiklų yra naujos kartos mokyklos – tūkstantmečio gimnazijos. Šios gimnazijos bus skirtos miestų ir rajonų mokyklų ugdymo rezultatų atskirčiai mažinti, siekiant, kad vaikai turėtų visas galimybes gauti kokybišką, šiuolaikinį išsilavinimą. Numatyta suformuoti konkursinę tūkstantmečio gimnazijų programą, kurią sudarys lėšos infrastruktūrai (atnaujinti arba naujai statyti), neformaliojo ugdymo plėtrai, tobulinimosi krepšelis mokytojams, konsultacijos gimnazijos vadovui (Vyriausybės programos 46.2 papunktis). „Širvintų rajono savivaldybės siekis turėtų būti turėti keturmetę tūkstantmečio gimnaziją, kurioje kokybišką vidurinį išsilavinimą galėtų įgyti visos savivaldybės mokiniai, ir tai galėtų būti Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija“, – rašoma Ministerijos rašte.

Informuojame, kad įgyvendinant Vyriausybės programą planuojama artimiausiu metu pakeisti Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, nuostatas, susijusias su jungtinių klasių sudarymu ir mokinių skaičiumi III gimnazijų klasėse.

Ministerija pateiktame rašte pritaria Bendrojo plano projekte išsikeltiems uždaviniams: veiksmingiau panaudoti mokymo lėšas ir savivaldybės mokyklų aplinkai skirtas lėšas ugdymo kokybei ir mokymo materialiniams ištekliams gerinti, užtikrinti saugų mokinių vežiojimą; padidinti ikimokyklinio ugdymo vietų skaičių. „Šiems uždaviniams įgyvendinti ir atsižvelgdami į tai, kas anksčiau išdėstyta, siūlome Širvintų pradinę mokyklą prijungti prie Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos ir pradinės mokyklos mokinius perkelti mokytis į progimnazijos patalpas, o Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnaziją palikti tose pačiose patalpose ir sprendimą dėl jos reorganizavimo priimti atsižvelgiant į kitų savivaldybės gimnazijų perspektyvą Lietuvos Respublikos Vyriausybei priėmus Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių, pakeitimą. Tikimės, kad darbo grupė, rengusi Bendrojo plano projektą, įvertins Ministerijos pasiūlymą, aptars jį su mokyklų bendruomenėmis“, – teigiama Ministerijos rašte.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*