Naujausios žinios

PADĖKOS KELIONĖ Į KAIŠIADORIS

Širvintų šv. arkangelo Mykolo bažnyčios Gyvojo rožinio draugijos narės šeštadienį vyko į Kaišiadorių katedrą. Čia sugužėjo iš visų Kaišiadorių vyskupijai priklausančių bažnyčių Gyvojo rožinio draugijos nariai. Renginys pavadintas „IŠ KALĖJIMŲ Į ALTORIAUS GARBĘ“ kaip padėka gerajam Dievui už palaimintojo Teofiliaus Matulionio paskelbimą palaimintuoju. Kiekvienos parapijos Gyvojo rožinio draugijos narės buvo pasipuošusios skirtingomis, tik tai parapijai skirtos spalvos kaklaskarėmis. Šventėje taip pat dalyvavo emeritas vyskupas Juozas Matulaitis, vyskupas Jonas Ivanauskas, dr. Roma Zajančkauskienė, Kanados lietuvis Henry Švažas, išleidęs anglų kalba knygą apie Teofilių, Gyvojo rožinio vadovė Jolanta Celešienė, dvasios tėvas Algis Ananis, Katedros klebonas mons. Rimvydas Jurkevičius, kun. Mindaugas Grenda, kun. Marius Talutis. Šv. Mišias koncelebravo emeritas vyskupas Juozas Matulaitis.

Turiningą pamokslą sakė pal. Teofiliaus bylos postulatorius kun. Marius Talutis. Jis kalbėjo apie vyskupo Teofiliaus tvirtybę, tikėjimą ir pergalę prieš tuos, kurie jį naikino, trypė, tačiau liko nugalėti šio tauraus, giliai tikinčio vyskupo. Vyskupo Teofiliaus padorumas, atsidavimas Dievo valiai pelnė netgi kalėjimo prižiūrėtojų pagarbą. Pasak kun. Mariaus, ta pati tvirtybė ir kova už laisvę, už nepriklausomybę skatino ir paskutinįjį Lietuvos partizaną Antaną Kraujalį kovoti iki paskutinio atodūsio. Jis tvirtai tikėjo, kad Lietuva išvys okupantus iš šalies. Sakė seserims: „Aš nesulauksiu nepriklausomos Lietuvos, o jūs būtinai joje gyvensite“. Taip, šį šeštadienį seserys palydėjo brolį į Antakalnio kapines. „Dar daug mūsų didvyrių kažkur guli, nepalaidoti, tinkamai nepagerbti. Iki šiol nerasti Vytauto-Jono Žemaičio palaikai. Tikėkimės, kad bus rasti ir Vytauto Didžiojo palaidojimo vieta“, – taip kalbėjo kunigas M. Talutis.

Po šv. Mišių apie vyskupą Teofilių Matulionį paskaitą skaitė Birštono sakralinio muziejaus vedėja teol. dr. Roma Zajančkauskienė. Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas pristatė buvusiems bažnyčioje svečią iš Kanados Henry Švažą. Jis Kanadoje asmeninėmis lėšomis finansavo Algirdo Jurevičiaus knygos „Susipažinkime – esu Teofilius“ anglų kalba leidybą, dedikuodamas ją neseniai mirusios žmonos Dianos Švažas (Choromanskytės) atminimui. Be to, iniciatyvos išversti į anglų kalbą ir išleisti šią knygą ėmėsi kunigas Vytas Staškevičius, daugelį metų tarnaujantis Kanados lietuvių sielovadoje Mississaugoje (Ontarijo provincijoje). Kunigas Vytas subūrė komitetą, kuris rūpinosi vertimu, kalbos redagavimu ir teksto parengimu spaudai. Rengiant knygą didelį darbą atliko prelatas Jonas Staškevičius, Regina Choromanskis (jos tėvai kilę iš Kaišiadorių), leidybos patirtį turintis Jurgis Kuliešius. Išverstą tekstą redagavo Lietuvos garbės konsulas Monrealyje ir Kvebeko provincijoje Arūnas Staškevičius.

Pasimeldę ir nuoširdžiai padėkoję Aukščiausiajam už suteiktą galimybę dalyvauti tokiame renginyje, Širvintų Gyvojo rožinio draugijos narės grįžo dvasiškai sustiprėjusios.

Nuotraukos autorės

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*