Naujausios žinios

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 1

Širvintų rajono vietos veiklos grupės kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Širvintų rajono vietos veiklos grupės 2015-2020 m.  vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonės veiklos sritį:

Priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“, (LEADER-19.2-6) veiklos sritis “Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti” LEADER-19.2-6.4 Remiamos veiklos: teikiama parama smulkiam verslui, nesusijusiam su žemės ūkio veikla, kaime plėtoti, apimančiam įvairius ne žemės ūkio verslus, produktų gamybą, apdorojimą, perdirbimą, jų pardavimą, įvairių paslaugų teikimą, įskaitant paslaugas žemės ūkiui.
Tinkami vietos projektų vykdytojai: Širvintų rajono VVG teritorijoje nuolatinę gyvenamąją vietą deklaruojantys  fiziniai asmenys vyresni nei 18 metų (įskaitant ūkininkus), vykdantys individualią veiklą. Širvintų rajono  VVG teritorijoje įregistruoti ir veiklą vykdantys privatūs juridiniai asmenys (labai mažos ir mažos įmonės).

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 44 045,00 Eur (keturiasdešimt keturi tūkstančiai keturiasdešimt penki eurai);

didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 44 045,00 Eur (keturiasdešimt keturi tūkstančiai keruriasdešimt penki eurai).

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 70 proc., kai jį teikia fizinis  arba privatus juridinis asmuo, atitinkantis labai mažai įmonei keliamus reikalavimus.
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 50 proc., kai jį teikia    privatus juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis mažai įmonei keliamus reikalavimus, nurodytus VPS ir Vietos projektų finansavimo sąlygų apraše.
Finansavimo šaltiniai: Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 44 045,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami šiose interneto svetainėse www.sirvintuvvg.lt ir www.nma.lt taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu: Vilniaus g. 61; 420, 418 kab., Širvintos LT–19120.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2017 m. liepos 17 d. 9.00 val.  iki 2017 m. rugpjūčio 17 d. 17.00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos adresu: Vilniaus g. 61, 420 kab., 418 kab., Širvintos LT–19120 (IV aukštas) darbo dienomis darbo metu. Paraiškos teikiamos asmeniškai –  vietos projekto paraišką tiesiogiai teikia pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo. Jeigu tinkamas pareiškėjas yra juridinis asmuo, vietos projekto paraišką turi pasirašyti ir ją pateikti vietos projekto paraišką teikiančio juridinio asmens vadovas arba tinkamai įgaliotas asmuo (juridinio asmens įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti). Jeigu tinkamas pareiškėjas yra fizinis asmuo, vietos projekto paraišką turi pasirašyti ir pateikti pats arba tinkamai įgaliotas kitas asmuo (fizinio asmens įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis patvirtintas notaro).

Vietos projektų paraiškos, pateiktos kitu būdu (pvz., paštu, per kurjerį) yra laikomos pateiktomis netinkamai ir negali būti registruojamos.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. administracijos darbo patalpose adresu: Vilniaus g. 61, 420 kab., 418 kab.,  Širvintos LT–19120, el. p. sirvintuvvg@gmail.com ir telefonais: 8 382 53334, 8 609 93838, 8 684 58409.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*