Naujausios žinios

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 7

Širvintų rajono VVG

vvg

Širvintų rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Širvintų rajono vietos veiklos grupės 2015-2020 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonę (-es) ir (arba) veiklos sritį (-is):

Priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“, (LEADER-19.2-6) veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“  LEADER-19.2-6.4 Remiamos veiklos: teikiama parama smulkiam verslui, nesusijusiam su žemės ūkio veikla, kaime plėtoti, apimančiam įvairius ne žemės ūkio verslus, produktų gamybą, apdorojimą, perdirbimą, jų pardavimą, įvairių paslaugų teikimą, įskaitant paslaugas žemės ūkiui.
Tinkami vietos projektų vykdytojai: Širvintų rajono VVG teritorijoje nuolatinę gyvenamąją vietą deklaruojantys fiziniai asmenys vyresni nei 18 metų (įskaitant ūkininkus), vykdantys individualią veiklą. Širvintų rajono  VVG teritorijoje įregistruoti ir veiklą vykdantys privatūs juridiniai asmenys (labai mažos ir mažos įmonės).
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 57 711,00 Eur (penkiasdešimt septyni tūkstančiai septyni šimtai vienuolika eurų).

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 44 045,00 Eur (keturiasdešimt keturi tūkstančiai keturiasdešimt penki eurai).

Paramos vietos projektui įgyvendinti didžiausia lyginamoji dalis iki 70 proc., kai jį teikia fizinis arba privatus juridinis asmuo, atitinkantis labai mažai įmonei keliamus reikalavimus.
Paramos vietos projektui įgyvendinti didžiausia lyginamoji dalis iki 50 proc., kai jį teikia  privatus juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis mažai įmonei keliamus reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (taikoma juridiniams asmenims) ir Europos Komisijos 2003 m. gegužės 6 d. rekomendacijoje Nr. 2003/361/EC dėl labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės apibrėžimo (taikoma fiziniams asmenims).
Finansavimo šaltiniai: Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos
Priemonė „NVO ir privataus verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“  LEADER-19.2-SAVA-5 Remiamos veiklos: teikiama parama parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse, apimančiai įvairius ne žemės ūkio verslus, produktų gamybą, apdorojimą, perdirbimą, jų pardavimą, įvairių paslaugų teikimą, įskaitant paslaugas žemės ūkiui;
Tinkami vietos projektų vykdytojai:

·     Širvintų rajono VVG teritorijoje  registruotos NVO (kaimo bendruomenės, jaunimo, sporto, kultūros ir kitos organizacijos).

·     Širvintų rajono VVG teritorijoje  nuolatinę gyvenamąją vietą deklaruojantys fiziniai asmenys vyresni nei 18 metų (įskaitant ūkininkus).

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 66 621,00 Eur  (šešiasdešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt vienas euras).

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 48 947,00 Eur (keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt septyni eurai).

Paramos vietos projektui įgyvendinti didžiausia lyginamoji dalis iki 70 proc., visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai paraiškos teikėjas fizinis asmuo, atitinkantis labai mažai įmonei keliamus reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (taikoma juridiniams asmenims) ir Europos Komisijos 2003 m. gegužės 6 d. rekomendacijoje Nr. 2003/361/EC dėl labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės apibrėžimo (taikoma fiziniams asmenims);
Paramos vietos projektui įgyvendinti didžiausia lyginamoji dalis iki 80 proc., visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai paraiškos teikėjas NVO.
Finansavimo šaltiniai: Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos
Priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritis „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“ LEADER-19.2-4.2 Remiama veikla:

•   parama vaisių, uogų, daržovių, grybų, augalininkystės  produkcijos, mėsos, pieno  perdirbimui, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimui; ir (arba) inovacijų, naujų technologijų bei procesų diegimui, siekiant sukurti naujus ir (arba) aukštesnės pridėtinės vertės, geresnės kokybės produktus;

•   vaisių, uogų, daržovių, grybų mėsos, pieno ir augalininkystės produktų rinkodara;

•   vaisių, uogų, daržovių, grybų, mėsos, pieno ir augalininkystės produktų rinkodara, susijusi su naujomis rinkomis, trumpomis tiekimo grandinėmis ir (arba) plėtra.

•   kitų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede išvardytų produktų perdirbimas ir (arba) rinkodara;

•   trečios kategorijos šalutinių gyvūninių produktų, nurodytų 2002 m. spalio 3 d.  Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1774/2002, nustatančio sveikatos taisykles gyvūninės kilmės šalutiniams produktams, neskirtiems vartoti žmonėms, 6 straipsnyje, perdirbimas ir (arba) rinkodara;

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

·  ūkininkai (fiziniai asmenys, įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkį savo vardu);

·  juridiniai asmenys (labai mažos ir mažos įmonės), užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara.

(Privatūs juridiniai ir fiziniai asmenys, atitinkantys labai mažos įmonės statusą (kaip tai apibrėžta LR Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 str.)).

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 104 987,00 Eur (vienas šimtas keturi tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt septyni eurai);

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 34 259,00  Eur (trisdešimt keturi tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt devyni eurai).

Paramos vietos projektui įgyvendinti didžiausia lyginamoji dalis iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai projektą teikia fizinis  arba privatus juridinis asmuo, atitinkantis labai mažai įmonei keliamus reikalavimus.
Paramos vietos projektui įgyvendinti didžiausia lyginamoji dalis iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai vietos projektas yra privataus verslo pobūdžio (po jo įgyvendinimo projekte įsipareigojama gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo, išskyrus asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus.
Finansavimo šaltiniai: Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos
 

Priemonės „Parama NVO bendradarbiavimui organizuojant bendrus darbo procesus ir dalijantis infrastruktūra bei ištekliais ir siekiant plėtoti su kaimo turizmu susijusias paslaugas ir (arba) vykdyti jų rinkodarą“

Nr. LEADER-19.2-SAVA-6

Remiamos veiklos:

•   bendradarbiavimas, kuriant  inovatyvias paslaugas ir produktus, susijusius su skirtingų subjektų ir vietos išteklių apjungimu, turiningo laisvalaikio ir aktyvaus poilsio organizavimu, turizmo skatinimu;

•   turizmą skatinančių veiklų kūrimas ir plėtra, įskaitant edukacinių programų vykdymą, kulinarinio paveldo ir kultūrinių tradicijų puoselėjimą.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: Širvintų rajono VVG teritorijoje  registruotos ir veiklą vykdančios  NVO (kaimo bendruomenės, jaunimo, sporto, kultūros ir kt. organizacijos).
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 97 932,00 Eur (devyniasdešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt du eurai);

didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 48 966,00 Eur (keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt šeši eurai).

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai paraiškos teikėjas NVO.
Finansavimo šaltiniai: Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Bendra kvietimo Nr. 7 teikti vietos projektus suma – 327 251,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami šiose interneto svetainėse www.sirvintuvvg.lt ir www.nma.lt taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu: Vilniaus g. 61; 420, 418 kab., Širvintos LT–19120.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2020 m. kovo 23 d. 9.00 val. iki 2020 m. gegužės 22 d. 15.45 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos adresu: Vilniaus g. 61, 420 kab., 418 kab., Širvintos LT–19120 (IV aukštas) darbo dienomis darbo metu. Paraiškos teikiamos asmeniškai –  vietos projekto paraišką tiesiogiai teikia pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo. Jeigu tinkamas pareiškėjas yra juridinis asmuo, vietos projekto paraišką turi pasirašyti ir ją pateikti vietos projekto paraišką teikiančio juridinio asmens vadovas arba tinkamai įgaliotas asmuo (juridinio asmens įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti). Jeigu tinkamas pareiškėjas yra fizinis asmuo, vietos projekto paraišką turi pasirašyti ir pateikti pats arba tinkamai įgaliotas kitas asmuo (fizinio asmens įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis patvirtintas notaro).

Vietos projektų paraiškos, pateiktos kitu būdu (pvz., paštu, per kurjerį) yra laikomos pateiktomis netinkamai ir negali būti registruojamos.

Paraiškos ir jų priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba, kartu su vietos projekto paraiška teikiami priedai turi būti sudaryti lietuvių kalba arba kartu turi būti pateiktas oficialus vertimų biuro, įmonės ar vertėjo (fizinio asmens) pasirašytas vertimas į lietuvių kalbą.

Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 69 punkte).

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama pirmadieniais – kertvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 val. iki 15.45 val. VVG administracijos darbo patalpose adresu: Vilniaus g. 61, 420 kab., 418 kab., Širvintos LT-19120, el. p. sirvintuvvg@gmail.com ir telefonais: 8 382 53 334, 8 609 93 838, 8 684 58 409.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*