Naujausios žinios

Paskelbtas Kvietimas Nr.2 teikti vietos projektų paraiškas

vvg

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 2

Širvintų rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Širvintų rajono vietos veiklos grupės 2015-2020 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemones:

Priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“, (LEADER-19.2-6) veiklos sritis “Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti” LEADER-19.2-6.2

Remiamos veiklos: parama skiriama ekonominės veiklos, apimančios įvairius ne žemės ūkio verslus, pradžiai.

Teikiama parama fizinių asmenų ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse, apimančiai įvairius ne žemės ūkio verslus, produktų gamybą, apdorojimą, perdirbimą, jų pardavimą, įvairių paslaugų teikimą, įskaitant paslaugas žemės ūkiui; parama aktyvaus poilsio ir turizmo paslaugų kūrimui; paslaugų, teikiamų kaimo gyventojams kūrimas ir plėtra (buitinių paslaugų: kirpykla, skalbykla, siuvykla, batų taisykla ir pan.); aplinkos tvarkymo: vejų pjovimas, vaismedžių genėjimas, šiukšlių išvežimas ir pan., namų priežiūros paslaugos, smulkių žemės sklypų įdirbimas ir pan.).

Tinkami vietos projektų vykdytojai: Širvintų rajone (išskyrus Širvintų miestą) registruoti fiziniai, vyresni nei 18 metų, asmenys.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 132 132,00 Eur (šimtas trisdešimt du tūkstančiai šimtas trisdešimt du eurai);

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 44 044,00 Eur (keturiasdešimt keturi tūkstančiai keturiasdešimt keturi eurai).

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 70 proc., visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai vietos projektą teikia fizinis asmuo, atitinkantis labai mažai įmonei keliamus reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (taikoma juridiniams asmenims) ir Europos Komisijos 2003 m. gegužės 6 d. rekomendacijoje Nr. 2003/361/EC dėl labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės apibrėžimo (taikoma fiziniams asmenims);

Finansavimo šaltiniai: Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“, (LEADER-19.2-6) veiklos sritis “Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti” LEADER-19.2-6.4

Remiamos veiklos: teikiama parama smulkiam verslui, nesusijusiam su žemės ūkio veikla, kaime plėtoti, apimančiam įvairius ne žemės ūkio verslus, produktų gamybą, apdorojimą, perdirbimą, jų pardavimą, įvairių paslaugų teikimą, įskaitant paslaugas žemės ūkiui.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: Širvintų rajono VVG teritorijoje nuolatinę gyvenamąją vietą deklaruojantys  fiziniai asmenys vyresni nei 18 metų (įskaitant ūkininkus), vykdantys individualią veiklą. Širvintų rajono  VVG teritorijoje įregistruoti ir veiklą vykdantys privatūs juridiniai asmenys (labai mažos ir mažos įmonės).

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 88 136,00 Eur (aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai šimtas trisdešimt šeši eurai);

didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 44 045,00 Eur (keturiasdešimt keturi tūkstančiai keturiasdešimt penki eurai).

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 70 proc., kai jį teikia    fizinis  arba privatus juridinis asmuo, atitinkantis labai mažai įmonei keliamus reikalavimus.

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 50 proc., kai jį teikia  privatus juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis mažai įmonei keliamus reikalavimus, nurodytus VPS ir Vietos projektų finansavimo sąlygų apraše.

Finansavimo šaltiniai: Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Priemonė „NVO ir privataus verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“  LEADER-19.2-SAVA-5

Remiamos veiklos: teikiama parama parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse, apimančiai įvairius ne žemės ūkio verslus, produktų gamybą, apdorojimą, perdirbimą, jų pardavimą, įvairių paslaugų teikimą, įskaitant paslaugas žemės ūkiui;

Tinkami vietos projektų vykdytojai: Širvintų rajono VVG teritorijoje  registruotos NVO (kaimo bendruomenės, jaunimo, sporto, kultūros ir kitos organizacijos);

Širvintų rajono VVG teritorijoje  nuolatinę gyvenamąją vietą deklaruojantys fiziniai asmenys vyresni nei 18 metų (įskaitant ūkininkus).

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 205 577,00 Eur (du šimtai penki tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt septyni eurai);

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 48 947,00 Eur (keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt septyni eurai).

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 70 proc., visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai paraiškos teikėjas fizinis asmuo, atitinkantis labai mažai įmonei keliamus reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (taikoma juridiniams asmenims) ir Europos Komisijos 2003 m. gegužės 6 d. rekomendacijoje Nr. 2003/361/EC dėl labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės apibrėžimo (taikoma fiziniams asmenims);

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 80 proc., visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai paraiškos teikėjas NVO.

Finansavimo šaltiniai: Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Bendra kvietimo Nr. 2 teikti vietos projektus suma – 425 845,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami šiose interneto svetainėse www.sirvintuvvg.lt ir www.nma.lt taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu: Vilniaus g. 61; 420, 418 kab., Širvintos LT–19120.

Kvietimai teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. sausio 29 d. 9.00 val. iki 2018 m. kovo 9 d. 15.45 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos adresu: Vilniaus g. 61, 420 kab., 418 kab., Širvintos LT–19120 (IV aukštas) darbo dienomis darbo metu. Paraiškos teikiamos asmeniškai –  vietos projekto paraišką tiesiogiai teikia pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo. Jeigu tinkamas pareiškėjas yra juridinis asmuo, vietos projekto paraišką turi pasirašyti ir ją pateikti vietos projekto paraišką teikiančio juridinio asmens vadovas arba tinkamai įgaliotas asmuo (juridinio asmens įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti). Jeigu tinkamas pareiškėjas yra fizinis asmuo, vietos projekto paraišką turi pasirašyti ir pateikti pats arba tinkamai įgaliotas kitas asmuo (fizinio asmens įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis patvirtintas notaro).

Vietos projektų paraiškos, pateiktos kitu būdu (pvz., paštu, per kurjerį) yra laikomos pateiktomis netinkamai ir negali būti registruojamos.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. administracijos darbo patalpose adresu: Vilniaus g. 61, 420 kab., 418 kab.,  Širvintos LT–19120, el. p. sirvintuvvg@gmail.com ir telefonais: 8 382 53334, 8 609 93838, 8 684 58409.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*