Naujausios žinios

Prasidėjęs kvietimas teikti paraiškas dėl valstybės pagalbos grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Vilniaus valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba aktyviai kviečia gyvulių augintojus 2019 m. vasario 1 d. – kovo 4 d. teikti paraiškas dėl valstybės pagalbos grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, vadovaudamasi Pagalbos grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 3D-332 „Dėl pagalbos grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, (toliau – Taisyklės), skelbia kvietimą teikti paraiškas gauti valstybės pagalbą grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti. Išsamiau su pačiomis Taisyklėmis galima susipažinti atsivertus ir pasiskaičius šią nuorodą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c4cb98b0eacd11e4ada6f94d34be6d75/cCBFyKNyRR

Pareiškėjai gauti valstybės pagalbą grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti gali būti fiziniai asmenys, turintys ūkininko pažymėjimus ir įregistravę valdas arba juridiniai asmenys – žemės ūkio valdos valdytojai. Parama gali būti suteikiama tik mėsinių galvijų ar jų mišrūnų, avių ir ožkų bandų laikytojams, siekiantiems pagerinti laikomų gyvulių bandų genetinę kokybę aukštos veislinės vertės gyvuliais.

Pagalbos gavėjams, įsigijusiems grynaveislių mėsinių galvijų, grynaveislių avių ir ožkų, numatoma kompensuojama iki 30 proc. gyvulių pirkimo kainos, bet ne daugiau kaip: už grynaveislių mėsinių galvijų bulių reproduktorių – 1 300 Eur; už grynaveislių mėsinių galvijų telyčią – 1 000 Eur; už grynaveislį aviną reproduktorių – 200 Eur; už grynaveislę avį – 65 Eur; už grynaveislį ožį reproduktorių – 100 Eur; už grynaveislę ožką – 65 Eur.

Įsigyjami grynaveisliai mėsiniai galvijai privalo būti įrašyti į atitinkamą mėsinių veislių galvijų kilmės knygą. Buliai reproduktoriai turi būti įrašyti į ne žemesnį kaip kilmės knygos A poskyrį (iš kitų šalių įvežti buliai turi būti įrašyti į aukščiausią kilmės knygos skyrių). Telyčios turi būti nesiveršiavusios ir įrašytos į ne žemesnį kaip kilmės knygos B poskyrį (iš kitų šalių įvežtos telyčios turi būti įrašytos į pagrindinį kilmės knygos skyrių).

Įsigyjamos grynaveislės avys turi būti iki pirmosios vados. Ir avys, ir avinai reproduktoriai turi būti įvertinti ne žemesne nei I klase. Grynaveislės ožkos turi būti iki pirmosios vados. Ožkos ir ožiai reproduktoriai turi būti įvertinti ne žemesne kaip elito klase (perkamos iš kitų šalių grynaveislės ožkos ir ožiai reproduktoriai turi būti įvertinti tik aukščiausia klase).

Perkami grynaveisliai ūkiniai gyvūnai turi būti suženklinti ir atpažįstami.

Pažymime, jog trūkstant lėšų iš dalies kompensuoti išlaidoms už įsigyjamus grynaveislius ūkinius gyvūnus, pirmumas teikiamas pareiškėjams, kurių ūkiniai gyvūnai jau dalyvauja pripažintų veislininkystės institucijų selekcinėse programose ir (arba) kurie vertina bulius reproduktorius pagal palikuonių penėjimosi ir mėsines savybes, ir (arba) kuriems dar nebuvo skirta pagalba pagal šią priemonę.

Paraiškos teikimo formą galima rasti http://vmvt.lt/sites/default/files/pagalbos_paraiska_0.pdf

Užpildytos paraiškos kartu su kitais privalomais dokumentais turi būti pateiktos nuo 2019 m. vasario 1 d. – kovo 4 d. tai Teritorinei valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (toliau – Teritorinė VMVT), kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra žemės ūkio ir kaimo valdos registracijos vietą. Paraiškos Teritorinei VMVT gali būti pateiktos tik pristačius asmeniškai, per įgaliotą asmenį, per kurjerį arba registruota pašto siunta.

Pareiškėjas, tik kvietimo teikti paraiškas metu, po paraiškos užregistravimo, turi teisę raštu pranešti Teritorinei VMVT apie pateiktos paraiškos atšaukimą ir pateikti naują paraišką. Pareiškėjui raštu pranešus apie pateiktos paraiškos, kuri jau yra užregistruota, atšaukimą, Teritorinei VMVT jo prašymu išregistruoja paramos paraišką ir vertinimo procedūra pagal tokia paraiška nutraukiama.

Atkreiptinas dėmesys, jog pareiškėjai, kurie bus patvirtinti žemės ūkio ministerijos kanclerio potvarkiu paramos gavėjais, tačiau neįsigis gyvulių ir nepateiks dokumentų, pagrindžiančių jog įsigyti negalėjo dėl nuo jų valios nepriklausančių (Taisyklių 40.2 papunktis) priežasčių, bus sankcionuojami, t. y. neteks teisės teikti paraiškos kitam kvietimui pagal šią priemonę.

Papildomos informacijos apie priemonę galima rasti pasiskaičius informaciją šioje nuorodoje: http://vmvt.lt/sites/default/files/kontaktai_del_paraisku.pdf

Irena Volkova,  Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Vilniaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausioji specialistė – valstybinė veislininkystės inspektorė;  Mob. tel. Nr. 861606337

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*