Naujausios žinios

Širvintų rajono savivaldybės administracija viršijo savo kompetencijas tikrindama globėjus

Renata Boreikaitė

Asociatyvinė nuotrauka iš bernardinai.lt

Straipsnis buvo išspausdintas šių metų gegužės 25 d. laikraščio „Širvis“  21-ame numeryje.

2016 m. gegužės 9 d. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga parengė pažymą Nr. (6.7.-2015-20)PR-67 „Dėl vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus iniciatyva atlikto tyrimo dėl Širvintų rajono savivaldybės vadovų priimamų sprendimų ir tarybos narių veiksmų globėjų (rūpintojų) atžvilgiu“, kurioje nusprendžia atkreipti Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorės I. Baltušytės-Četrauskienės dėmesį ir imtis priemonių, kad ateityje būtų išvengta teisės aktų pažeidimų.

Globėjų tikrinimų istorijos pradžia

2015 m. liepos mėnesį respublikinė spauda mirgėjo nuo netikėto Širvintų rajono savivaldybės administracijos suorganizuoto rajono globėjų, globojančių svetimus, giminystės ryšiais su globėjais nesusijusius vaikus, patikrinimo. 2015 m. liepos 10 d. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 9-675 „Dėl darbo grupės patikrinimui sudarymo“ sudaryta darbo grupė (grupės vadovė – tuometinio Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyr. specialistė A. Blusevičienė, nariai: Teisės ir personalo skyriaus vyr. specialistė J. Kuzmaitė, Buhalterijos skyriaus vyresn. specialistė I. Gavėnaitė, Širvintų rajono savivaldybės tarybos narė – Socialinės, sveikatos apsaugos ir šeimos komiteto pirmininkė I. Vasiliauskienė, Širvintų rajono savivaldybės tarybos nariai: A. Astikas ir Z. Miselis) domėjosi, kur panaudojamas nuo 2015 metų globėjams kas mėnesį iš Savivaldybės biudžeto mokamas priedas – po 38 eurus už kiekvieną vaiką. 2015 m. liepos 20 d. oficialiame Savivaldybės pranešime buvo teigiama, kad Tarybos narių ir merės Živilės Pinskuvienės siūlymu laikinai Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas einanti Ingrida Baltušytė-Četrauskienė 2015-07-10 įsakymu Nr. 9-675 sudarė darbo grupę, kurios tikslas – išsiaiškinti, ar tikslingai panaudojamos iš Širvintų rajono savivaldybės gaunamos biudžeto lėšos, kaip sekasi globėjams prižiūrėti vaikus, kokie yra jų poreikiai. Nors į darbo grupę nario teisėmis buvo pakviesti Tarybos nariai, Administracijos darbuotojai, tačiau Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai, kuriems priklauso lankyti globėjus, domėtis, kaip jiems sekasi, ar tinkamai globojami vaikai, darbo grupėje nedalyvavo. Anot merės Živilės Pinskuvienės, Savivaldybė privalo žinoti, kam skiriami mokesčių mokėtojų pinigai ir imtis visų priemonių, kad jie būtų skiriami itin tikslingai.

Aplankytus globėjus nustebino ir sukėlė įtarimų tai, kad patikrinime nedalyvavo Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojai. Be to, į atsitiktinį lankytinų globėjų sąrašą buvo įtraukti globėjai, kurių globotiniai jau sulaukę pilnametystės.

Širvintų rajono vaikų globėjų draugija (ŠRVGD) kreipėsi į šalies Prezidentę, Valstybinę vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą, Vaiko teisių apsaugos kontrolierę, Vyriausybės atstovą Vilniaus apskrityje, Socialinės apsaugos ir darbo bei Teisingumo ministrus, Seimo socialinių reikalų ir darbo komitetą bei kitas institucijas.

ŠRVGD prašė pagalbos, paramos ir atitinkamų veiksmų užkertant kelią globėjų žeminimui, niekinimui, persekiojimui ir psichologiniam terorui. „Tokie vizitai trikdo globėjų ir jų globotinių asmeninę erdvę.

Globėjai yra įbauginti ir pasimetę, baiminasi ne tik dėl savo, bet ir dėl globojamų vaikų ateities.

Aplankytos tos šeimos, kurių nariai yra bent kiek nors politiškai aktyvūs bei yra pasisakę ar nepritarę Darbo partijos vykdomai veiklai.

Manome, kad tokiu elgesiu ir tokiais veiksmais pažeidžiamos ne tik globėjų pilietinės ir žmogaus teisės, bet ypač pažeidžiamos vaiko, kuris ir taip gyvenime yra nemažai patyręs – jam teko būti atskirtam nuo biologinių tėvų, teisės.“ – rašoma ŠRVGD prašyme.

Vyriausybės atstovo apskrityje nustatyti pažeidimai

Buvusio Vyriausybės atstovo apskrityje dr. A. Skaisčio dar 2015 m. rugpjūčio 7 d. teikime Nr. 1T-6 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-07-10 įsakymo Nr. 9-675 antro punkto (ir jo pakeitimo) panaikinimo“ nurodyta, kad įsakymo antras punktas ir jo pakeitimas prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams. Administracijos direktoriaus įsakymo antrame punkte buvo nurodytas terminas iki kada darbo grupė turi atlikti globėjų patikrinimą. Taip pat Vyriausybės atstovas savo teikime atkreipė dėmesį, kad Administracijos direktorius, sudarydamas darbo grupę, kurioje nedalyvavo Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai, o buvo įtraukti Tarybos nariai, viršijo savo kompetencijas. Savivaldybės administracija yra vykdomoji institucija, pavaldi ir atskaitinga Savivaldybės tarybai, be to, įgyvendinanti Tarybos sprendimus, nurodymus. Administracijos direktorius savo įsakyme kvietė konkrečius Tarybos narius dalyvauti darbo grupėje nario teisėmis ir pavedė jiems iki kada turi atlikti patikrinimą. Tokiu būdu buvo pažeistas savivaldybės tarybos viršenybės prieš jai atskaitingas savivaldybės vykdomąsias institucijas principas.

Buvęs Vyriausybės atstovas apskrityje dr. A. Skaistys padarė išvadą, kad Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius 2015-07-10 įsakymu Nr. 9-675 „Dėl darbo grupės patikrinimui sudarymo“ viršijo savo įgaliojimus, todėl įsakymo 2 punktas bei jo pakeitimas yra naikintini.

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus nustatyti pažeidimai

Vaiko teisių apsaugos kontrolierius savo iniciatyva ėmėsi tyrimo dėl Širvintų rajono savivaldybės ir Administracijos vadovų veiksmų ir, vertindamas Administracijos direktoriaus pasirašytą įsakymą dėl darbo grupės patikrinimui sudarymo, atkreipė dėmesį, kad vis dėlto pareiga savivaldybės teritorijoje užtikrinti vaiko teisių apsaugą bei vaiko teisių apsaugą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą ir priežiūrą, atstovauti vaiko teisėms ir teisėtiems interesams tenka Savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriui. Viena pagrindinių ir išimtinai Vaiko teisių apsaugos skyriui priskirtų funkcijų – vaiko globos (rūpybos) organizavimas ir jos priežiūra. Vadovaujantis Vaiko globos (rūpybos) organizavimo nuostatų normomis, aplankant globojamą (rūpinamą) vaiką, surašomas buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktas, kuris po to saugomas vaiko globos (rūpybos) byloje, ir išsiaiškinama, kaip vykdomos vaiko globėjo (rūpintojo) pareigos; susitinkama su vaiku, pabendraujama su juo be apribojimų, išklausoma jo nuomonė apie globos (rūpybos) sąlygas ir jo santykius su globėju (rūpintoju); išklausoma vaiko globėjo (rūpintojo) nuomonė apie globos (rūpybos) vykdymą, jo santykius su vaiku ir jo tėvais; kokios pagalbos reikia globėjui ir t. t. Šios funkcijos ir dar keliolika kitų, kurių dar neišvardinome, išimtine teisės aktų tvarka pavestos Vaiko teisių apsaugos skyriams. Tad minimu globėjų patikrino atveju tik Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai galėjo pas juos lankytis, o ne Tarybos nariai ar kiti Administracijos specialistai.

Taip pat Vaiko teisių apsaugos kontrolierius, vertindamas kitą Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimą darbo grupei – patikrinti, ar tikslingai panaudojamas iš Širvintų rajono savivaldybės biudžeto lėšų mokamas priedas už vaiko ne giminaičio globą, pastebėjo, jog Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2014-12-18 sprendimu Nr. 1-254 patvirtintame Priedo fiziniam asmeniui (globėjui ar rūpintojui) už vaiko ne giminaičio globą skyrimo tvarkos aprašo 4 punkte nurodoma, kad priedas globos ar rūpybos laikotarpiu – 38 eurai per mėnesį – skiriamas globėjui už vaiko (-ų) ne giminaičio (-ių) globą ar rūpybą, kuri nustatyta Vaiko teisių apsaugos skyriaus teikimu. Kontrolierius atkreipė dėmesį, kad minėtame apraše nėra nurodytas skiriamo priedo tikslingumas bei atskaitomybė, todėl manoma, kad globėjas (rūpintojas) šį priedą gali panaudoti savo nuožiūra bei neprivalo pateikti ataskaitos, kur ir kokiam tikslui išleido gautą piniginę paramą.

Dviprasmiški valdžios veiksmai žeidžia globėjus

2015 m. liepos 20 d. oficialiame Savivaldybės pranešime buvo teigiama, kad Širvintų rajono savivaldybės merę Živilę Pinskuvienę nustebino kai kurių globėjų reakcija į patikrinimą. „Šeimos institutui skiriame didžiausią dėmesį, siekiame pagerinti globojamų vaikų gyvenimo sąlygas ir sumažinti globos namuose gyvenančių vaikų skaičių, ieškome galimybių padidinti skiriamą priedą tiems, kurie vaikus globoja sąžiningai ir atsidavę.“ – rašoma pranešime. Tiek patys globėjai, tiek Vaiko teisių apsaugos kontrolierius 2016 m. sausio 28 d. gavo informaciją, kad buvo panaikintas Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2014-12-18 sprendimu Nr. 1-254 patvirtintas Priedas fiziniam asmeniui (globėjui ar rūpintojui) už vaiko ne giminaičio globą skyrimo tvarkos aprašas. Susidaro įspūdis, kad darbo grupė nesurado sąžiningų ir atsidavusių globėjų, kad bent galėtų palikti skirimą priedą. O taip gražiai buvo deklaruojamas globėjų patikrinimo tikslas. Anot Širvintų rajono globėjų draugijos valdybos, tokie valdžios dviprasmiški veiksmai ir pasisakymai žeidžia globėjus (rūpintojus). Globėjai ir taip nuolatos jaučiasi stebimi pro padidinamą stiklą, lyg būtų potencialiai linkę nusikalsti, pakenkti globotiniams, juos nuskriausti, netinkamai išleisti jiems skirtas lėšas. Pasak globėjų draugijos narės Andželikos Bagočiūnienės, ilgai laukta, beveik devynis mėnesius, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus tyrimo pažyma yra kaip įrodymas, jog apgintas globėjų viešasis interesas. Pasak globėjų draugijos, jie nesibodi tikrinimų, jie turi vykti, bet ne taip, kaip buvo patikrintos keturios globėjų šeimos 2015 m. liepos 14 d.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*