Naujausios žinios

Širvintų rajono vietos veiklos grupės strategijoje – naujos galimybės verslumui kaime skatinti

 

Širvintų rajono vietos veiklos grupė (toliau – VVG), kurios veikla orientuota į kaimo visuomenės gyvenimo kokybės gerinimą, socialinio, ekonominio ir kultūrinio aktyvumo skatinimą, 2016-uosius metus baigia sėkmingai. Atkaklaus ir atsakingo darbo dėka parengtam projektui „Širvintų rajono vietos veiklos grupės 2015–2020 metų vietos plėtros strategija“ (toliau – Strategija) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija skyrė paramą – 1 441 880 eurų. Šios sumos 85 proc. sudaro EŽŪFKP lėšos bei 15 proc. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

2017-ųjų m. kovo–balandžio mėn. planuojami skelbti pirmieji kvietimai teikti paraiškas naujo laikotarpio projektams pagal LEADER programą.

Širvintų r. VVG Stategijoje planuojamos investicijos bus įsisavinamos pagal du prioritetus.

Pagal pirmąjį prioritetą „Ekonominės plėtros ir bendradarbiavimo skatinimas kaimo vietovėse“ tikimasi sukurti ne mažiau kaip 22 darbo vietas.

  • Pagal veiklos sritis:„Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ ir „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ vienam projektui didžiausia paramos suma bus skiriama iki 44 044,00 Eur.

Projektus verslo pradžiai galės teikti Širvintų rajone (išskyrus Širvintų miestą) registruoti fiziniai asmenys, o verslo plėtojimui kaimo vietovėse teiks įregistruoti ir veiklą vykdantys fiziniai, privatūs juridiniai asmenys (labai mažos ir mažos įmonės).

  • Priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kai socialinio verslo iniciatorius – nevyriausybinė organizacija (toliau – NVO)) vienam vietos projektui paramos suma negalės būti didesnė kaip 44 064,00 Eur. Šios priemonės projektų veiklos turi būti skiriamos socialinių ir ekonominių problemų sprendimui (sveikatos priežiūros, pagalbos pagyvenusiems asmenims ar neįgaliesiems, pažeidžiamų grupių socialinės įtraukties, vaikų priežiūros; bei kitoms veikloms, atitinkančioms  nacionalinę Socialinio verslo koncepciją).
  • Priemonės „NVO ir privataus verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“ tikslas – sudaryti sąlygas kaimo gyventojams pradėti naują, konkurencingą ir gyvybingą verslą kaimo vietovėse.

Didžiausia paramos projektui suma – 48 947,00 Eur. Pagal šią priemonę parama bus teikiama ekonominei veiklai, išskyrus žemės ūkio veiklą, kaimo vietovėje pradėti. Pareiškėjais galės būti Širvintų rajono VVG teritorijoje registruoti viešieji pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, įregistruoti pagal Lietuvos Respublikos Asociacijų arba Nevyriausybinių organizacijų įstatymus ir registruoti fiziniai asmenys.

  • Priemonės „Parama NVO bendradarbiavimui organizuojant bendrus darbo procesus ir dalijantis infrastruktūra bei ištekliais ir siekiant plėtoti su kaimo turizmu susijusias paslaugas ir (arba) vykdyti jų rinkodarą“ tikslas – skatinti NVO bendradarbiavimą, plėtoti su kaimo turizmu susijusias paslaugas. Didžiausia paramos projektui suma – 48 966,00 Eur. Šios priemonės tinkami paramos gavėjai – Širvintų rajono kaimo vietovėse registruotos ir veiklą vykdančios NVO (kaimo bendruomenės, jaunimo, sporto, kultūros ir kt. organizacijos).
  • Priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities:„Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“ tikslas – didinti konkurencingumą, modernizuojant žemės ūkio produktų perdirbimą, skatinant technologijų ir inovacijų diegimą, gerinant produktų kokybę ir rinkodarą. Didžiausia paramos projektui suma – 34 259,00 Šios priemonės tinkami paramos gavėjai: ūkininkai (fiziniai asmenys, įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkį savo vardu); juridiniai asmenys (labai mažos ir mažos įmonės), užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara.
  • Priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritis „Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“ skirta smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui; trumpų tiekimo grandinių ir vietos rinkų skatinimui kaimo vietovėse. Didžiausia paramos projektui suma – 19 552,00 Eur. Šios priemonės pareiškėjais galės būti Širvintų rajono VVG teritorijoje registruoti privatūs juridiniai ir fiziniai asmenys.

Projektais gali būti remiama įvairi veikla, apimanti įvairius ne žemės ūkio verslus, produktų gamybą, apdorojimą, perdirbimą, jų pardavimą, įvairių paslaugų teikimą. Bus finansuojamos šios tinkamos išlaidos: gamybinių ir kitų būtinų statinių nauja statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas, naujos technikos, įrangos, transporto, reikalingo teikti paslaugoms, įsigijimas, darbų ir paslaugų įsigijimas ir kt.

Pagal antrąjį prioritetą „Kaimo darni plėtra, savitumo ir aplinkos puoselėjimas, vietos gyventojų kompetencijų didinimas“ planuojama finansuoti ne mažiau kaip 7 vietos projektus.

  • Priemonės „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ tikslas – stiprinti Širvintų rajono VVG bendruomenių, nevyriausybinių ir kitų organizacijų narių ir kitų kaimo gyventojų kompetencijas ir skatinti mokymąsi visą gyvenimą, vystant jų kompetencijas  konkurencingumo didinimui, verslumo skatinimui ir inovatyvumui.

Didžiausia paramos projektui suma – 13 900,00 Eur.

  • Priemone „Infrastruktūros gerinimas sukuriant kaimo gyventojams patrauklią aplinką“ bus siekiama kurti patrauklią aplinką gyventi kaimo vietovėse, didinti kaimo gyventojų socialinį aktyvumą.

Didžiausia paramos projektui suma – 34 259,00 Eur. Projektų remiama veikla: viešojo naudojimo infrastruktūros, susijusios su laisvalaikio, poilsio, sporto ir kultūrine veikla, sukūrimas ir atnaujinimas. Pareiškėjais galės būti Širvintų rajono VVG teritorijoje registruoti viešieji pelno nesiekiantys juridiniai asmenys.

2017 m. Širvintų r. VVG kvietimus teikti projektų paraiškas skelbs priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritims Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“, „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ ir priemonei „NVO ir privataus verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“.

Paraiškos teikėjui fiziniam asmeniui didžiausia paramos lėšų vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis gali sudaryti iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų. Didžiausia paramos lėšų vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis gali sudaryti iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai vietos projektas yra privataus verslo pobūdžio (po jo įgyvendinimo projekte įsipareigojama gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo, išskyrus asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus. Didžiausia paramos lėšų vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis gali sudaryti iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų Širvintų r. kaimo vietovėse registruotiems viešiesiems pelno nesiekiantiems juridiniams asmenims.

Širvintų r.VVG administarcija 2017-ųjų metų pradžioje rajono seniūnijose, bendruomenėse organizuos informacinius renginius ir supažindins kaimo vietovėse veikiančias įvairias organizacijas, bendruomenes, verslininkus, ūkininkus, kaimo gyventojus apie finansavimo galimybes projektams, įgyvendinamiems Širvintų rajono vietos veiklos grupės 2015–2020 metų vietos plėtros strategijos lėšomis.

Išsamesnė informacija suteikiama Širvintų rajono vietos veiklos grupės biure, adresu: Vilniaus g. 61, 418 kab., Širvintos; tel. (8 382) 53 334.

Vita Janavičienė

Širvintų r. VVG administravimo vadovė

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*