Naujausios žinios

Šv. Arkangelo Mykolo šventė su kunigu egzorcistu

Laura Kirtiklienė

Širvintų parapijoje jau tradicija tapo kiekvieną metų mėnesio 29 d. melstis į šv. Arkangelą Mykolą prašant užtarimo, dvasinio išgijimo ir apsaugos nuo piktojo. Rugsėjo 29 d. kunigo Vido Bernardo Sajetos pastangomis į parapiją atvyko kunigas egzorcistas Kęstutis Rugevičius, kuris vadovavo užtarimo ir išgijimo pamaldoms.

Užtarimo ir išgijimo  pamaldos yra kiekvieno tikinčiojo, norinčio teisingai krikščioniškai suvokti pasaulį, gyvenimą, išganymą, žingsnis. Jau Šv. Rašte yra labai aiškiai rašoma, kad žmogus nuolatos yra puolamas piktosios dvasios.  „Galvažudys nuo pat pradžios“ ir „melo tėvas“ – taip jį apibūdino Kristus. Vylingas apgavikas, trikdantis žmogaus moralinę pusiausvyrą. Gudrus ir klastingas viliotojas moka į mus įsismelkti per jusles, fantaziją, gašlumą, utopinę logiką bei netvarkingus socialinius kontaktus ir į mūsų veiksmų kaitą įtraukti nukrypimus, taip pat kenksmingus, nors iš pažiūros atitinkančius mūsų fizinę ir dvasinę struktūrą arba gilius instinktyvius troškimus. Blogio problema lieka viena didžiausių ir nuolatinių problemų žmogaus dvasiai net ir po pergalingo atsakymo, kurį mums davė Jėzus Kristus. Evangelistas šv. Jonas rašo: „Mes žinome, jog esame iš Dievo, o visas pasaulis yra piktojo pavergtas“ (1 Jn 5, 19). Svarstant apie piktojo įtaką žmogui, kyla klausimas, kaip nuo jo apsiginti. Pasak Nacionalinės egzorcistų asociacijos, „visa, kas gina mus nuo nuodėmės, tuo pačiu metu saugo ir nuo to neregimojo priešo. Malonė yra lemiama apsauga. Nekaltumas yra tartum tvirtovė.“ Krikščionis turi būti kovingas, budrus ir tvirtas (1 Pt 5, 8). Vis dėlto kartais reikia imtis specialių askezės priemonių siekiant išvengti tam tikrų velnio puolimų. Šv. Rašte mokoma ir nurodomos priemonės: malda ir pasninkas (Mk 9, 29). Apaštalas Paulius pataria laikytis pagrindinės taisyklės: „Nesiduok pikto nugalimas, bet nugalėk pikta gerumu“ (Rom 12, 21; Mt 13, 29). Vykdyti Dievo valią priimant sakramentus, meldžiantis, dalyvaujant šv. Mišiose, taip pat yra kelias į išgijimą ir kovą su nelabuoju.

Kunigas K. Rugevičius sakydamas pamokslą skatino ir drąsino priimti Dievą į savo gyvenimą. Kunigas kalbėjo apie šv. Arkangelų – Rapolo, Gabrieliaus ir Mykolo – misiją nešti Gerąją Naujieną žmonėms – Dievo vaikams. Pasak kunigo, kas atsiduria pavojingoje kovoje, turėtų kreiptis į šv. Arkangelą Mykolą, kad šventasis sustiprintų, suteiktų jėgų ir vestų dievop. Taip pat kunigas atkreipė dėmesį, kad, jeigu norime sekti Kristų, privalome išmokti pasitikėti Dievu atsisakydami baimių, paaukodami savo skausmą Dievui ir atleisti kiekvienam mus įžeidusiam, įskaudinusiam, nuskriaudusiam. Kunigas priminė, kad net Šventajame Rašte yra parašyta, kad reikia atleisti ne septynis kartus, o 77. (Skaičius „77“ Šv. Rašte reiškia begalybę). Anot kunigo, jeigu žmonėms neatleidžiame, mes prie jų prisirišame tarsi grandinėmis ir nepaleidžiame vieni kitų. Taip pat svečias pabrėžė, kad, jeigu norime pažinti Dievą, atrasti Jį savo gyvenime, turime skaityti Šv. Raštą, domėtis savo tikėjimu, vengti nuodėmės. „Gyvenime yra labai daug matomų išgijimų, išlaisvinimų, stebuklų, kurie byloja apie Dievo Karalystę žemėje,“ – kalbėjo kunigas. Savo pamokslą pabaigė raginimu: „Leiskite Viešpačiui būti su mumis!“ Įdomu buvo klausytis kunigo, tačiau nėra taip lengva įgyvendinti jo pasakytus žodžius kasdieniame gyvenime, jeigu nėra noro ir tikėjimo praktikos.

Po šv. Mišių vyko užtarimo ir išgydymo pamaldos. Dalyvavę tikintieji, po vieną ėjo pas pasirinktą dvasininką ar vienuoles, prašydami užtarimo maldos, sustiprinimo dėl užgriuvusių problemų, norėdami pasikalbėti tikėjimo klausimais. Belaukiantieji savo eilės meldėsi adoruodami prie Švč. Sakramento, kartu su vargonininke iš Kauno Liauda Vaitkūnaite giedojo giesmes.

Tereikia vieną kartą pabūti tokiose pamaldose, išgyventi jaudulį, viešai atsižadėti įvairių baimių, atnaujinti krikšto įžadus, atlikti išpažintį, kad pajustum pakylėjimą, norą keistis. Pasak egzorcisto kunigo Kęstučio Rugevičiaus „Dievas trokšta meilės ryšio su kiekvienu žmogumi. Dievas nori to artumo. Bet Jis nieko negali padaryti, jeigu Jam neleisime“.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*