Naujausios žinios

Svajonių darbas: mažiausias krūvis – didžiausia alga

Straipsnis buvo išspausdintas liepos 18 d. laikraščio „Širvis“ 27-ame šių metų numeryje.

Per paskutinį Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdį vienbalsiai priimtas sprendimas padidinti algą budinčiam globotojui, kuris teiks paslaugas, tai yra prižiūrės be biologinių tėvų globos likusius vaikus. Praėjusių metų pabaigoje buvo patvirtinta, kad budintis globotojas gaus 100 eurų atlygį, neatskaičius mokesčių, kai šeimoje nėra apgyvendintas vaikas. Šioje Taryboje algą, kai budinčiojo globotojo šeimoje nėra apgyvendinta vaikų, nuspręsta padidinti iki vienos minimalios algos dydžio, tai yra 400 eurų. Kiti algos dydžiai, kai nuo vieno iki penkių vaikų apgyvendinti šeimoje, liko nepakitę.

Visame rajone iškabintuose plakatuose, kurie kviečia dirbti geriausią darbą rajone – tapti budinčiaisiais globotojais – yra dalis tiesos. Geriausias darbas būti budinčiuoju globotoju mūsų rajone yra tuomet, kai jo nedirbi, tai yra kai šeimoje nėra apgyvendintas nė vienas vaikas, o vis didėjant krūviui, tai yra didėjant apgyvendintų vaikų skaičiui, alga dvigubai mažėja. Galima įtarti, kad šis sprendimas priimtas tikrai ne dėl to, kad niekaip nepavyksta rasti rajone tokį darbą dirbančių asmenų, o dėl to, kad atsirado tinkamas ir lojalus asmuo, kuris pasirengęs dirbti arba tiksliau gauti atlygį už „geriausią“ darbą rajone.

Po Tarybos sprendimo Širvintų rajono savivaldybės globos centras priima budinčiuosius globėjus siūlydamas tokius atlygius:

1,0 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu nustatytos minimaliosios mėnesinės algos (toliau – MMA) dydžio mėnesinį atlygį, kai budinčio globotojo šeimoje neapgyvendintas nė vienas vaikas. Šiuo metu Lietuvoje yra 400 eurų minimalus atlyginimas.

1,0 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu nustatytos minimaliosios mėnesinės algos (toliau – MMA) dydžio mėnesinį atlygį, kai budinčio globotojo šeimoje apgyvendintas 1 vaikas;

1,5 MMA – kai budinčio globotojo šeimoje apgyvendinti 2 vaikai arba vidutinę ar sunkią negalią turintis 1 vaikas. Tai yra budintis globotojas auginantis savo šeimoje 2 vaikus už jų priežiūrą gaus 600 eurų atlygį neatskaičius mokesčių.

2,0 MMA – kai budinčio globotojo šeimoje apgyvendinti 3 vaikai tai yra 800 eurų atlygį, neatskaičius mokesčių ir taip toliau.

Vaikui bus skiriama 152 eurų išmoka ir 30 eurų vaiko pinigai. Palyginimui nuolatinis globėjas šiuo metu gauna 152 eurų vaiko išmoką, 152 eurus tikslinį globėjo priedą bei 30 eurų vaiko pinigus, kai šeimoje 3 ir daugiau vaikų, tai po 45 eurus už kiekvieną vaiką. Viso globėjas vienam vaikui išlaikyti gauna 334 eurus, o kai augina 3 ir daugiau vaikų šeimoje, įskaitant biologinius vaikus – 349 eurus. Auginantys 2 vaikus atitinkamai gauna 668 bei 698, o auginantys 3 vaikus – 1 002 bei 1 047 eurus. Dirbantis Širvintų rajono savivaldybės budintysis globotojas, auginantis vieną vaiką ir vykdantis individualią veiklą, atitinkamai gaus atskaičius mokesčius apie 512 eurų, du vaikus – 852 eurus, o auginantis tris vaikus – apie 1 206 eurus. Taigi auginant vieną globotinį vaiką globėjo ir budinčiojo globotojo išmokų bendros sumos skirtumas siekia 178 eurus (kartu su biologiniais auginantiems tris vaikus –163 Eur), du globotinius vaikus – 184 Eur (auginantiems tris vaikus, įskaitant biologinius – 152 Eur), auginantiems tris globotinius vaikus globėjo ir budinčiojo globotojo išmokų bendros sumos skirtumas tesiekia apie 204 eurus (auginantiems tris vaikus – 159 Eur).

Taigi budintys globotojai, turintys vesti atskirą išlaidų bei pajamų apskaitą, atsiskaityti už išleistus vaiko išlaikymui skirtus pinigus, kiekvienų metų pradžioje deklaruoti pajamas bei išlaidas mokesčių inspekcijai bei savarankiškai susimokėti visus Lietuvos Respublikoje galiojančius privalomus mokesčius už auginamus tris vaikus, gaus vos 200 eurų daugiau nei eilinis globėjas, kuris neprivalo atsiskaityti už išlaidas, neprivalo vesti buhalterinės apskaitos bei nuolatos dalyvauti budinčiam globotojui privalomuose mokymuose, paskaitose, individualiose konsultacijose ir šiaip jaučiasi daug pastoviau bei stabiliau, nes vaikai šeimoje dažnai nesikeičia.

Beje, algos dydis – ne vienintelis verčiantis susimąstyti dalykas. Nuostatuose patvirtinti punktai verčia manyti, kad jie parengti taip lyg galima būtų pagal juos taikyti dvigubus standartus. Į lojalių asmenų budinčios globos pažeidimus užmerkti akis, o „nepaklusniesiems“ – balso pakėlimas gali būti traktuojamas kaip neadekvatus elgesys.

Raštu kreipėmės į Savivaldybei pavaldų Socialinių paslaugų centrą, kuriame neseniai įkurtas globos centras, organizuojantis budinčiųjų globotojų veiklą. Į klausimą, kuo remiantis bus sprendžiama, kad budintis globotojas ar jo aplinkos asmenys taiko psichologinį smurtą prieš prižiūrimą vaiką, Globos centras atsakė, kad bus reaguojama į anoniminius skundus tiek žodžiu, tiek raštu. Apsilankymo metu pas budinčius globotojus bus pildomi aktai, stebimas bendravimas, bendraujama tiek su pačiu globėju, tiek su vaiku. Bus organizuojamos individualios ir grupinės konsultacijos, supervizijos budinčiam globotojui, teikiama psichologinė pagalba tiek vaikui, tiek budinčiam globotojui, ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį. Įtarus, jog prieš prižiūrimą vaiką buvo taikomas psichologinis smurtas, visa informacija bus perduodama Vaiko teisių apsaugos specialistams, toliau jie dirbs su šeima. Į klausimą, kaip jie paaiškintų neadekvatų budinčio globotojo elgesį ir koks elgesys pagal šias nuostatas bus traktuojamas kaip neadekvatus, Globos centras atsakė, kad neadekvatų elgesį galima traktuoti kaip smurtą prieš vaiką įvairiomis formomis: fizinį, ekonominį, psichologinį, emocinį, seksualinį smurtą ar nepriežiūrą. Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme apibrėžiama, kad smurtas prieš vaiką – veikimu ar neveikimu vaikui daromas tiesioginis ar tyčinis, fizinis, psichologinis, seksualinis poveikis, garbės ir orumo nepaisymas ar nepriežiūra, dėl kurių vaikas patiria žalą ar pavojų gyvybei, sveikatai, raidai. Iš atsakymo taip ir negalima suprasti, koks gi elgesys išskyrus smurtą, kas ir taip savaime aišku, gali būti traktuojamas neadekvačiu. Štai šis nuostatų punktas suteikia galimybę taikyti budintiems globotojams dvigubus standartus ir net neperspėjus paimti vaikus iš šeimos ir vienašališkai nutraukti paslaugų sutartį.

Širvintų globos centras taip pat patikino, kad, prieš tampant budinčiuoju globotoju, globėjui privaloma patikslinti išvadą ir papildomą įvertinimą gali atlikti tik tos savivaldybės Globėjų ir įtėvių mokymų ir konsultavimo programos (GIMK) specialistai, kurie tam asmeniui pateikė pirminę išvadą. Tai reiškia, jog kitas rajonas patikslinti išvados negali. Būtent šį teiginį paprašėme pakomentuosi Socialinės apsaugos bei darbo ministerijos specialistų: „Atsakydami į Jūsų klausimus, kuri savivaldybės administracija galėtų atlikti pasirengimo tapti budinčia globotoja įvertinimą, informuojame, kad, vadovaujantis Vaiko globos organizavimo nuostatų, patvirtintų Vyriausybės 2018 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 626 (toliau – Vaiko globos organizavimo nuostatai), 12 punktu, fizinis asmuo, norintis tapti budinčiu globotoju, turi kreiptis į savivaldybės administraciją ir pateikti 12.1-12.3 papunkčiuose nurodytus dokumentus. Atkreipiame dėmesį, kad minėtame punkte nenurodyta, jog fizinis asmuo turi kreiptis į gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją.

Ministerijos specialistai taip pat pažymėjo, kad pagal Vaiko globos organizavimo nuostatų 8.3 papunktį savivaldybės administracija bendradarbiauja su kitų savivaldybių administracijomis, siekdama pasiūlyti asmenims, pasirengusiems globoti vaikus (jais rūpintis), tačiau savo gyvenamosios vietos savivaldybėje dar nepaskirtiems vaikų globėjais (rūpintojais), globoti kitoje savivaldybėje likusius be tėvų globos vaikus ar vaikų globos institucijoje globojamus (rūpinamus) vaikus.

Taigi pasirengę tapti budinčiais globotojais asmenys, jau turintys teigiamą globėjų įvertinimą gali kreiptis į bet kurio rajono savivaldybės administraciją, kurios teritorijoje ketina vykdyti budinčio globotojo veiklą. Savivaldybės administracija persiųs gautus dokumentus savivaldybės teritorijoje veikiančiam Tarnybos teritoriniam skyriui, kad jis atliktų asmens pradinį įvertinimą dėl pasirengimo vykdyti budinčio globotojo veiklą. Tarnybos teritorinis skyrius, priėmęs teigiamą sprendimą dėl pradinio įvertinimo, informuos apie jį savivaldybės administraciją, kuri kreipsis raštu į Tarnybos atestuotus asmenis dėl asmens pakartotinio vertinimo išvados parengimo. Apie budinčiųjų globotojų veiklą dar rašysime.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*