Naujausios žinios

Bendra Rožinio malda teikia džiaugsmą

Elena Pakalnienė

Straipsnis buvo išspausdintas  kovo 15 d. laikraščio „Širvis“ 11-ame šių metų numeryje.

Gamta miega žiemos miegu. O mes skubame. Pro rudenį, žiemą, pro medį, pro žmogų. Skubame žinodami dvi tiesas: tiesą A, kad tikrai mirsime, ir tiesą B, kad dabar gyvename.

Esmė – kuo prasmingiau užpildyti atkarpą nuo A iki B. Laiko atkarpą. Nepasirinktą ir neparinktą. Vienąkart duotą. Vieniems maga patirti didžiąją būtį, kitiems – būti. Visi trokštame meilės, laimės, pripažinimo, bendravimo…

Mes, Bagaslaviškio bažnyčios Gyvojo Rožinio Draugijos (GRD) maldininkės, kiekvieną sekmadienį prieš mišias meldžiamės asmeninėmis ir parapijos intencijomis. Didelį dėmesingumą besimelsdamos rodome Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio iškėlimui į altoriaus garbę. GRD narės aktyviai dalyvauja organizuojamose piligriminėse kelionėse Dievo tarno gyvenimo ir tarnystės keliu. Kiekvienais metais vykstame į Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų atlaidus.

Spalis – Rožinio, Marijos Dievo Motinos mėnuo. Rožinio narės per šį mėnesį susirenka į bažnytėlę ne tik sekmadieniais prieš mišias, bet ir šiokiadieniais popietinėmis valandomis kalbėti Rožinio maldelę įvairiomis intencijomis. Tai paskata melsti altoriaus garbės Dievo tarnui Teofiliui Matulioniui. Kviesdamos bažnyčios bendruomenę melstis, Gyvojo Rožinio Draugijos narės skelbia Rožinio maldos galybę. GRD narės ir vadovė Genovaitė atlieka daug gerų darbų: meldžiasi ir bažnyčioje, ir prie mirusiojo, slaugo sergantįjį, pasako užuojautos žodį. Prisidedame prie bažnyčios vidaus ir aplinkos tvarkymo.

Džiaugiamės, kad savo malda prisidėjome prie arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos bylos, todėl šiemet jis paskelbtas Palaimintuoju.

Melskimės ir toliau, kad galėtume juo džiaugtis altoriaus šviesoje. Juk jo rankose visada buvo Rožinis…

Esame dėkingos, kad kunigas Povilas Slaminis aukojo Šv. Mišios už mirusius parapijiečius ir GRD esamas ir mirusias nares. Ypač buvo įdomu klausytis Dievo žodžio apie žmogaus šventumą, kuris nužengia ir apsigyvena mumyse. Kuo labiau žmogus atsisuka į save, tuo labiau tolsta nuo savo žmogiškumo. Dievo žodžio pabaigoje kunigas pateikė bendruomenei tokį klausimą: „Ką mes šiandien savo širdyse galime išsinešti iš bažnyčios ir Dievo žodžio? Kiek aš pats asmeniškai savo santykius grindžiu pakantumu, o kiek – gailestingumu, kurio adresatas yra kitas žmogus? Pamąstykime visi!“

Tas sekmadienis mums, GRD narėms, ypatingas tuo, kad mūsų draugiją papildė dvi jaunos, entuziastingos moterys: Simona Mažeikienė ir Rita Kartenienė. Džiaugiamės, kad didesnis būrys kalbės Rožinį, leisimės į tikėjimo kelionę kartu su Marija, kuri yra galinga užtarėja. Rožinio kalbėjimas keičia mūsų gyvenimus. Šv. Jonas Paulius II sakė: „Kalbėti Rožinį yra ne kas kita, kaip kartu su Marija įsižiūrėti į Kristaus veidą.“

Mišių pabaigoje, užgrojus vargonininkei Julitai giesmę „Su Galinga Rožančiaus malda prie Marijos kasdien vis keliaujam…“, prie Didžiojo Altoriaus buvo atnaujinti mūsų narių pažadai, o kunigas pasveikino visas nares, padėkojo itin prasmingais žodžiais: „Tegu maloningasis Viešpats leidžia labai gyvai pajusti Jo meilę ir artumą, o Švč. Mergelė Marija tegu saugoja ir globoja Jus.“

Po mišių buvo pasveikinta GRD narė Adelė Zmejauskienė, šventusi garbingą 80 metų jubiliejų.

Vėliau visi susirinkome į jaukius, šiltus (ačiū kūrikui Jonui), tvarkingus parapijos namus. Labai džiugu, jautėmės pakylėtos, kad kartu dalyvavo ir mūsų parapijiečių labai mylimas ir gerbiamas kunigas Povilas. Sukalbėję „Viešpaties Angelo“ maldą už mirusias nares, susėdome skanauti savo atsineštų vaišių.

Mus linksmino bendruomenės muzikantai – Kazimieras, Janina ir Andrius. Ačiū Jiems!

Dėkojame bendruomenės pirmininkei Palmutei, GRD narėms ir pirmininkei Genovaitei už visokeriopą rūpestį, ruošiantis šiam renginiui.

Tepadeda mums Dievas ir Rožinio Karalienė Švč. Mergelė Marija!

1 Comment on Bendra Rožinio malda teikia džiaugsmą

  1. Šaunuolės, dėkojame, kad pasimeldžiate ne tik už save, bet ir už visus užsiėmusius, skubančius ir abejojančius. Geros sveikatos Jums ir dar ilgų gyvenimo metų.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*