Naujausios žinios

Planuojančios plastikinių atliekų perdirbimo veiklą įmonės UAB „RetroPlast“ komentaras

Straipsnis buvo išspausdintas  sausio 24 d. laikraščio „Širvis“ 3-ame šių metų numeryje

Kreipėmės į UAB „RetroPlast“ prašydami atsakyti į klausimus:

– Ar ketinate informuoti Širvintų rajono gyventojus apie planuojamą veiklą Beržės kaime, Širvintų rajone?

– Aplinkos apsaugos agentūra nereikalavo Poveikio aplinkai vertinimo atrankos procese kažkaip kitaip informuoti visuomenę, nei tai jau yra padaryta Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nustatyta tvarka: vadovaujantis Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu ir Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašu (Žin., 2005, Nr.93-3472, su vėlesniais pakeitimais), apie Aplinkos apsaugos agentūros priimtą atrankos išvadą (2017-11-21 raštas Nr. (28.7)-A4-11937) dėl UAB „RetroPlast“ planuojamos ūkinės veiklos – antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų apdorojimo, plastiko dribsnių, granulių bei mišinių gamybos, Beržės g. 1, Beržės k., Širvintų r., poveikio aplinkai vertinimo, visuomenė buvo supažindinta šiose informavimo priemonėse:

Skelbimas „Lietuvos žinios“ (2017 m. lapkričio 25 d.);

Skelbimas „Širvintų kraštas“ (2017 m. lapkričio 26 d.);

Skelbimas Širvintų rajono savivaldybės informacinėje lentoje (2017 m. lapkričio 27 d.);

Skelbimas Širvintų r. sav. Širvintų seniūnijos informacinėje lentoje (2017 m. lapkričio 24 d.).

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) atrankos išvada buvo persvarstoma dėl VSC pastabos išsamiau įvertinti kvapus. Tai jau yra padaryta ir pateikta Visuomenės sveikatos centrui, Širvintų rajono savivaldybės merei ir Aplinkos apsaugos agentūrai (toliau – AAA).

– Kaip ir kada ketinate tai padaryti?

– Visuomenės dalyvavimą poveikio aplinkai vertinimo procese reglamentuoja Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos Poveikio aplinkai vertinimo įstatymas ir Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašas (Žin., 2005, Nr.93-3472, su vėlesniais pakeitimais). Šių teisės aktų nustatyta tvarka visuomenė buvo informuota apie Aplinkos apsaugos agentūros priimtą atrankos išvadą. Informacijos atrankai dėl PAV bei aplinkos apsaugos agentūros išvados svarstymo su visuomene teisės aktai nenumato. Tačiau visuomenė galėjo susipažinti su informacija AAA tinklalapyje adresu http://gamta.lt/files/PAV%20atranka%20 RetroPlast.pdf arba PAV dokumentų rengėjo UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ būstinėje Žolyno g. 3, Vilniuje ir per nustatytą 10 d. d. laikotarpį, tai yra iki 2017 m. gruodžio 23 d., pateikti AAA pastabas bei pasiūlymus dėl planuojamos ūkinės veiklos. Visuomenė jai suteikta teise nepasinaudojo.

– Ar ketinate surengti diskusiją su arčiausiai gyvenančiais gyventojais ir atsakyti į visus jiems rūpimus klausimus?

– Pasibaigus poveikio aplinkai vertinimo procedūroms, t. y. AAA priėmus galutinę PAV atrankos išvadą, Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. V-586 bei Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinių nurodymų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-491 nustatyta tvarka bus atliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, kurio procedūros numato visuomenės supažindinimą su parengta poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita. Apie viešą susirinkimą bei galimybę susipažinti su parengta ataskaita nustatyta tvarka visuomenė bus informuota savivaldybės skelbimų lentoje bei vietinėje ir respublikinėje spaudoje.

Širvintų rajono savivaldybės tarybos narių nuomones publikuosime rytoj

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*