Naujausios žinios

„Savanoriškai“ remiamo ugdymo grimasos

Valda PATINSKIENĖ

Straipsnis buvo išspausdintas spalio 24d. laikraščio „Širvis“ 41-ame šių metų numeryje.

Pinigai, finansinės galimybės, išlaikymas, mokesčiai, rinkliavos, papildomos lėšos… Šią tiradą galima tęsti iki begalybės. Tai mūsų gyvenimo aktualijos. Dažnas sakys, kad pinigų trūksta, kad gyvenimas sunkus ir neteisingas. Na, šįkart apie požiūrį nekalbėsime, o skaičiuosime pinigus.

Aptarsime mokesčius, kuriuos moka tėvai, leisdami savo atžalas į Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigas. Temą pasiūlė tėveliai, perdavę informaciją „Širvio“ redakcijai. Pasak jų, darželyje „Boružėlė“ (buvusiame „Buratine“) tėvų prašoma atnešti įvairiausių daiktų: nuo tualetinio popieriaus, vienkartinių servetėlių iki flomasterių, dažų ir pan. Jau rugsėjo pradžioje buvo išdalinti informaciniai lankstinukai, kuriuose nurodyta, ką privalo turėti į ugdymo įstaigas keliaujančios jų atžalos. Nors įvairiais kanalais yra tikinama, kad mokslas ir ugdymas mūsų šalyje yra nemokami, tačiau tėvai skaičiuoja, kad panašūs reikalavimai kas kartą jų pinigines patuština keliomis dešimtimis eurų. Ką jau kalbėti, jei vaikas šeimoje – ne vienas. Tiesa, 2015 m. spalio 29 d. Širvintų rajono tarybos sprendimu Nr. 1-160 „Dėl užmokesčio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas Širvintų rajono savivaldybės švietimo įstaigose, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto tvarkos aprašo 15 p. nurodoma, kad „(…) papildomų rinkliavų organizavimas laikytinas neturinčiu teisinio pagrindo“. Šiai nuostatai pritaria ir Savivaldybės atstovė atsakydama į „Širvio“ pateiktą klausimą:

Kokias pasekmes toks pažeidimas (rinkliavų organizavimas – red. pastaba) sukelia lopšelio-darželio „Boružėlė“ vadovybei? Kaip tai vertina Širvintų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyrius?

„Jei lėšos buvo renkamos konkrečioms, nuolatinę lopšelio-darželio veiklą papildančioms priemonėms (akcijoms, renginiams ir pan.) teisė apsispręsti dėl pinigų skyrimo ir dalyvavimo paliekama vaikų tėvams. Švietimo ir kultūros skyriaus pozicija dėl Jūsų minimo 15 p. pažeidimo yra griežta – to būti negali, o be mokinio krepšelio, lopšeliui-darželiui „Boružėlė“ 2018 m. yra skirta 373,3 tūkst. Eur Savivaldybės biudžeto lėšų,“ – teigiama Savivaldybės atsakyme.

Suprantama, kad pinigų viskam užtekti negali, tačiau tuomet keistai skamba deklaruojamas nemokamas ugdymas ir draudimas organizuoti rinkliavas. Norisi atkreipti dėmesį į faktą, kad tėvai nesakė, kad prašoma pinigų, grynųjų. Ne, prašoma atnešti įvairių priemonių. Tai kaip ir nieko nepažeidžiama, toks savotiškas savanoriškumo principas turėtų suveikti. Skamba taip, tarsi darželis nieko neprašo, bet tėveliai patys geranoriškai prisideda prie ugdymo įstaigos veiklos.

Įdomus ir kitas faktas, kad nusiskundimų apie „savanorišką“ prisidėjimą gavome tik iš buvusio „Buratino“ darželio, tuo tarpu buvusi „Saulutė“, kaip teigė keli kalbinti tėveliai, net neprašo ir tokio „savanoriško“ prisidėjimo.

Rajono tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. 1-160, patvirtinto tvarkos aprašo 3.2 punkte yra nustatytas 15 proc. bazinės socialinės išmokos (šią dieną tai yra 38 Eur) mėnesinis mokestis ugdymo priemonėms įsigyti ir kitoms įstaigos išlaidoms dengti. Tai sudaro 5,70 Eur per mėnesį.

Lopšelio-darželio „Boružėlė“ interneto svetainėje yra įkelta Širvintų lopšelio-darželio „Buratinas“ direktoriaus 2015 m. birželio 25 d.įsakymu Nr. (1.3.)-V1-10 patvirtintas tėvų įmokų vaiko ugdymui ir kitom įtaigos išlaidoms dengti Širvintų lopšelyje-darželyje „Buratinas“ naudojimo tvarkos aprašas, kuriuo ir vadovaujasi dabartinė „Boružėlės“ administracija. Tvarkoje nurodoma, kam darželis gali naudoti kas mėnesį mokamus 5,70 Eur:

*Ugdymo priemonėms, reikalingoms pagal kompetencijas, numatytas Ikimokyklinio ugdymo(si) programoje „Vaikystės tiltai“ ir Priešmokyklinio ugdymo(si) programoje įsigyti: žaidimams, žaislams, metodinei ir vaikų literatūrai, vaizdinėms priemonėms, sporto inventoriui, kitoms pagrindinėms ir papildomoms priemonėms, kurios reikalingos ugdymo(si) procesui organizuoti.

*Įstaigos veiklai organizuoti (turimos organizacinės technikos priežiūrai, kanceliarinių priemonių įsigijimui, ugdymo aplinkos apipavidalinimui, bendruomenės renginių organizavimui, vaikų sveikatos saugumui užtikrinti.

* Viso personalo kvalifikacijai tobulinti.

* Patalpų funkcionavimui, apšvietimo, šilumos ir vandentiekio, priešgaisrinės sistemos elektros instaliacijos priežiūrai ir jų būtinam remontui, skalbimo ir kitų sanitarinių priemonių įsigijimui, pastato ir teritorijos priežiūrai, tiesioginiam ir netiesioginiam vaikų ugdymui skirtų patalpų ir lauko įrenginių remontui, atnaujinimui ir kūrimui, paslaugoms apmokėti, reprezentacinėms išlaidoms.

* Inventoriui įsigyti (indams, įrankiams, įvairiai technikai, patalynei, pagalvėms, čiužiniams, rankšluosčiams, lovelių užtiesalams, lauko įrenginiams, baldams, žaliuzėms, roletams).

Natūraliai kyla nuostaba, kai tiek daug dengiama iš šio surenkamo mokesčio, tikrai turėtų neužtekti lėšų, tai galbūt todėl ir tenka ieškoti tų „savanorių“, norinčių prisidėti prie darželio veiklos. Gal vertėtų šią nelabai pasiteisinamą praktiką tobulinti. Juk yra pavyzdžių, kai štai Vilniaus miesto taryba labai aiškiai apibrėžė, ką galima įsigyti iš šių lėšų – pirmiausia tai yra vaikų ugdymui reikalingos priemonės, o jau toliau pagal galimybes higienai, aplinkai ir taip toliau. Juk lėšos kvalifikacijos kėlimui yra įskaičiuotos ir skirtame vaiko krepšelyje, aplinkos lėšose.

Viena mama yra pasakiusi, kad, nesutikus su kažkuo per grupės susirinkimą, tėvai žiūrėjo į ją ir jos vaiką kaip į apgailėtinus, su gailesčiu. Lyg ir egzistuoja viena finansavimo sistema, vaikui skiriama ta pati suma, bet vienas darželis be jokių rinkliavų veikia puikiausiai, o kitam reikia paramos.

Žinoma, gali būti, kad iš 20-ies tėvų vienam nepatinka esama tvarka, jis skundžia, o galiausiai kaltas lieka darželis, bet ši problema visgi aktuali ir reikėtų ją spręsti kaip galima labiau viešinant surinktas ir išleistas lėšas vienokiom ar kitokiom priemonėms, paslaugoms įsigyti. Beje, tai numatyta minėtoje tvarkoje, jog informacija yra pateikiama lopšelio-darželio tarybos bei Tėvų tarybos posėdžiuose ir susirinkimuose. O gal geriau būtų, jei ši informacija būtų žinoma visiems, paviešinta darželio interneto svetainėje, stende.

Tikėtina, kad ugdymo priemonėms skirtų lėšų ne visai užtenka – panaudojama tam ar kitam: tai tualetiniam popieriui, tai telefonams, ir pritrūksta. Suprantama, visa bėda kyla tuomet, kai deklaruojama viena – nemokamas ugdymas, ir po to sužinai, kad sumokėtų už vaiko ugdymą pinigų jam neužtenka, reikia dar pridurti. Gal tuomet reikia didinti išlaikymo kainą ir iš tikrųjų užteks viskam, o gal reiktų peržiūrėti lėšų planavimą, galbūt lėšos planuojamos netinkamai, o gal net ir aplaidžiai, jei paskaičiuotų pinigų nepakanka, ne taip sudėlioti prioritetai.

Švietimas tikrai yra pinigams imli sritis, ypač norint ir siekiant kokybės. Turintys vaikų, puikiai žino, kiek reikia dažų, popieriaus… Vaikas per dieną gali 3 piešimo sąsiuvinius sunaudoti. Negi pinigais matuosime būsimos kartos ateitį. Galbūt ir Savivaldybė turėtų skirti ypač didelį dėmesį ugdymui, gal mažiau gėlytėms ir renginukams, o daugiau švietimui, kultūrai. Darbas su vaikais – ne detalių gamyba. Tikrai būtų sveika, jei atsirastų griežtesni ir aiškesni reikalavimai šių legaliai surinktų pinigų vaikų ugdymui, kuriuose aiškiai būtų pasakyta, koks finansavimas ir kam skirtas.

Pateikiame atsakymus, kuriuos gavome iš Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ laikinai einančios direktoriaus pareigas S. Bartulienės: –

Kodėl yra pažeidžiamas 2015 m. spalio 29 d. Širvintų rajono tarybos sprendimo Nr. 1-160 15 p.? Kokias pasekmes toks pažeidimas sukelia lopšelio-darželio „Boružėlė“ vadovybei? Kaip tai vertina Širvintų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyrius?

– Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ administracija informuoja, kad 2015 m. spalio 29 d. Širvintų rajono tarybos sprendimo Nr. 1-160 15 p. pažeidimų nėra užfiksuota, t. y. administracija nėra gavusi nė vieno raštiško ar žodinio pranešimo apie darželyje vykdomas rinkliavas. Administracija užtikrina, kad papildomų rinkliavų organizavimas Širvintų lopšelyje-darželyje „Boružėlė“ nėra vykdomas, grupių auklėtojos ir ugdytinių tėvai yra informuoti, kad jie neprivalo pirkti tualetinio popieriaus, vienkartinių servetėlių, popierinių rankšluosčių, flomasterių, plastilino, spalvotų pieštukų ar kt.

– Kokią sumą Savivaldybė iš savo biudžeto skiria šio darželio veiklai?

– Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ veiklai iš Širvintų rajono savivaldybės biudžeto skiriamos lėšos yra pateikiamos Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2018-02-22 sprendimo Nr. 1-23 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės biudžeto“ 3 priede „Širvintų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto asignavimai“.

– Kur skelbiama tėvų įmokų ugdymui ir kitoms įstaigos išlaidoms padengti surinkimo ir panaudojimo ataskaita?

– Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ nuostatų, patvirtintų Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 1-147 71 p. numatyta, kad informacija apie mokyklos veiklą, kurią vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, reikia skelbti viešai, pateikiama Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ ir Širvintų rajono savivaldybės interneto svetainėse. Apie tėvų įmokų ugdymui ir kitoms įstaigos išlaidoms dengti panaudojimą lopšelio-darželio direktorius kasmet atsiskaito lopšelio-darželio tarybos bei Tėvų tarybos posėdžiuose ir susirinkimuose. Apie tėvų įmokų ugdymui ir kitoms įstaigos išlaidoms dengti panaudojimą 2017 metais atsiskaityta Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ tarybos 2018-03-08 posėdyje (protokolo Nr. (2.1)- V1-2). Visi Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ pirkimai yra vykdomi ir skelbiami Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

– Kada planuojamas minėtos tvarkos (Tėvų įmokų vaiko ugdymui ir kitoms įstaigos išlaidoms dengti Širvintų lopšelyje-darželyje „Buratinas“ naudojimo tvarka) peržiūrėjimas, atnaujinimas, galbūt patobulinimas, nes lopšelio-darželio„Buratinas“ Širvintose nebėra?

– Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 1-147 „Dėl Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ pavadinimo keitimo ir nuostatų patvirtinimo“ 3.1. punkte numatyta, kad apie įstaigos pavadinimo pakeitimą turi būti viešai paskelbta įstatymų nustatyta tvarka. Apie pavadinimo keitimą buvo paskelbta darželio interneto svetainėje, adresu www.sirvintuboruzele.lt, skiltyje „Apie darželį“, pranešta VĮ Registrų centrui.

Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ teisės aktai keičiami ir tobulinami nuolat, šį darbą derinant su įstaigos veiklos tikslu – padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, etninius, socialinius, pažintinius poreikius ir parengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

Jūsų minima Tėvų įmokų vaiko ugdymui ir kitoms įstaigos išlaidoms dengti tvarka yra aktualus teisės aktas, kurio analizę siūlytume atlikti sistemiškai su pagrindiniu įstaigos veiklos dokumentu – Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ nuostatais, patvirtintais Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 1-147. Kadangi apie įstaigos pavadinimo pasikeitimą, kaip minėjome, buvo informuota viešai, nepakeistas pavadinimas šiame teisės akte nedaro šio akto negaliojančiu. Visi įstaigos veiklos dokumentai peržiūrimi, keičiami, pildomi teisės aktų numatyta tvarka.

Ką gi, belieka tik pasakyti, kad problemų ir nesusipratimų kyla ten, kur trūksta skaidrumo ir viešumo. Naivu tikėtis, kad vaiko tėvai eis skųstis administarcijai dėl ritinėlio tualetinio popieriaus ar flomasterio. Nupirks, kad tik jo atžala nenukentėtų, kad tik neišsiskirtum iš minios. Visgi, klausimas lieka atviras, koks tas mūsų ugdymas: mokamas ar „savanoriškai“ remiamas?

1 Comment on „Savanoriškai“ remiamo ugdymo grimasos

  1. Ir kodėl S. Bartulienė meluoja? Rugsėjo pradžioje visi tėveliai gavo sąrašą priemonių, kurių reikės vaikams. Tai ir piešimo popierius, flomasteriai, kreidelės, klijai, žirklės ir pan. Ką reiškia NEPRIVALO? Jeigu neaprūpinsi savo vaiko šiomis priemonėmis, tai jis negalės atlikti darbelių, neturės su kuo, nes darželis šių priemonių neparūpina. O kur dar higienos priemonės: servetėlės, tualetinis popierius, drėgnos servetėlės, nosinėlės. Visą tai irgi tėvai turi atnešti. Taigi, prie 5,7 EUR. mes sumokame dar gerokai papildomai.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*