Naujausios žinios

Čiobiškio mokyklos istorija

Janina Pukienė

J.Lebedžio straipsnyje „Lietuvių kalba XVII–XVIII a. viešajame gyvenime“ minima, kad 1784 m. Čiobiškyje mokyklos pastato nebuvo, tačiau turtingesnieji savo vaikus mokė skaityti ir rašyti. Tais metais mokėsi vienas bajoro ir septyni valstiečių vaikai. Tais laikais mokslas buvo pasiekiamas tikrai sunkiai. Net iki XX a. pradžios tik kai kuriose didesnėse parapijose buvo klebonijų išlaikomos parapinės mokyklos, kur vaikus pamokydavo poterių, katekizmo, paskaityti maldaknygę, kartais – šiek tiek rašto ir skaičiavimo. Pirmosios valdiškos mokyklos, skirtos valstiečių vaikams, Lietuvoje buvo pradėtos steigti tik po 1863 m. sukilimo. Jos vadintos liaudies mokyklomis, buvo pradinės, trijų skyrių, mokoma rusų kalba. Čiobiškyje tokia mokykla įsteigta 1903 m. Mokykla veikė atskirame nuomojamame name, bendrabučio ir valgyklos neturėjo. 1905 m. mokykloje mokėsi 20 berniukų iš valstiečių šeimų. Visuomenė į mokyklą žiūrėjo nepalankiai. Pirmasis Čiobiškio mokyklos mokytojas buvo Ilarionas Balašas. Mokiniai tebuvo mokomi giedoti tik rusiškų ir pravoslaviškų religinių giesmių.

Nepriklausomos Lietuvos metais šalies mokyklos sparčiai modernėjo ir artėjo prie Vakarų Europos pažangių šalių lygio. Buvo statomos naujos mokyklos, gerėjo mokytojų kvalifikacija. Čiobiškio pradžios mokykla pradėjo veikti 1929 m. Ketvirtojo dešimtmečio pabaigoje Čiobiškyje veikė dvi pradžios mokyklos: miestelio ir vaikų prieglaudos. Miestelio mokykla buvo dvikomplektė, tačiau veikė tik vienas komplektas. Antrasis veikė Janionių kaime, taip buvo patogiau šio ir kitų artimesnių kaimų vaikams. Čiobiškio miestelio pradžios mokykla tada veikė 1934 m. specialiai pastatytame mediniame name. Beje, ankstesnis mokyklos pastatas išliko iki šių dienų, jame gyvena mokytoja, buvusi ilgametė mokyklos direktorė Vladislava Dalinkevičienė. Išlikęs ir 1934 m. statytas pastatas.

1939–1940 m. mokykloje buvo daug moksleivių, keturiuose skyriuose net 102. Juos mokė tik vienas mokyklos vedėjas Kazys Kumpauskas. Tuomet ieškojo naujo mokytojo, bet jų labai trūko, todėl į nuošalią vietovę ką nors prisikviesti buvo sunku. Nuo 1929 m. rašoma mokyklos kronika, įrengiamas muziejus, organizuojami saviveiklos vakarai. Mokyklą išlaikė Švietimo ministerija.

Sovietų okupacija į mokyklų darbą įvėlė daug painiavos. Prasidėjo nepatikimų mokytojų kilnojimas į kitas mokyklas. Taip į Čiobiškį buvo atkeltas Deltuvos pradžios mokyklos mokytojas Aleksandras Neviera. 1940 m. spalio mėn. abi Čiobiškio mokyklos buvo sujungtos į vieną, čia dirbo šeši mokytojai. Vienas jų – mokytojo darbui tinkamo cenzo neturėjęs Petras Bugenis. Iš kitur buvo atkelta Onos ir Povilo Šalučkų šeima.

Neaplenkė Čiobiškio mokyklos mokytojų 1941 m. represijos. Represuoti ir nuteisti sušaudyti buvo vedėjas Kazimieras Kumpauskas ir Viktorija Popikaitė. Liūdnas Šalučkų šeimos likimas: Povilas Šalučka mirė Rešiotų lageryje 1942 m., o Ona Šalučkienė su dukromis po penkerių metų grįžo į Lietuvą.

Nacių okupacijos metais prieglaudos mokykla atskirta nebuvo, tad Čiobiškio mokykla išliko viena ir buvo išlaikoma Švietimo valdybos. Šešių komplektų mokykla veikė trijose vietose ir turėjo filialą Janionyse.

Nebuvo lengvos mokyklos darbo sąlygos ir sovietiniais metais. Buvusi mokytoja Vladislava Dalinkevičienė pasakojo, kad, atvykusi dirbti, 1956 m. rado per tris vietas išmėtytas klases, didelį mokinių skaičių. Tuo metu kartu mokėsi ne tik Čiobiškio ir aplinkinių kaimų vaikai, bet ir internato (buvusių vaikų namų) auklėtiniai, kurie nepasižymėjo drausmingumu. Mokytojai butus nuomojosi patys, pas vietos gyventojus. Tais metais mokyklai vadovauti atvyko Vytautas Targonskis. Po trejų metų, 1959 m., septynmetė mokykla buvo sujungta su internatu, pavadinta mokykla-internatu. Direktore tapo Aldona Češkevičiūtė. Sujungimas, anot mokytojos V. Dalinkevičienės, nei mokinių, nei mokytojų darbo sąlygų nepagerino. Permainos prasidėjo 1965 m., kai internatas buvo panaikintas ir įkurta Čiobiškio spec. mokykla. Kaimo vaikams reikėjo atskiros mokyklos ir ji buvo įsteigta, direktoriauti pradėjo minėtoji Vladislava Dalinkevičienė. Jos pastangomis pastatyta naujoji mokykla su sporto sale. Buvusi direktorė mini puikius mokytojus, dirbusius įvairiais metais: Veroniką Dubetienę, Sigitą Lukoševičienę, Danutę Jurkūnienę, Stasę Krušinskienę, Vandą Kvietkauskienę, Vytautą Ambrazą, Violetą Klimienę, Reginą ir Stepą Mažrimus bei daugelį kitų. Mokykloje visada vykdavo daug renginių, klestėjo užklasinė veikla.

1986 m. mokyklos vairą direktorė V. Dalinkevičienė perdavė V. Klimienei. Ji, padirbėjusi ketvertą metų, pareigas perleido Broniui Skladaičiui. Jis atsistatydino po dvejų metų. Pašmaikštaudama V. Dalinkevičienė komentavo taip: „Vienas tų pareigų nenorėjo, kitas dirbti nelabai galėjo.“

1992 m. direktorium tapo Stepas Mažrimas. Jis iš pareigų pasitraukė 2015 m. Nuo tol mokyklai vadovauja jau antras direktorius, laikinai einantis šias pareigas. Mokykloje dirba 16 mokytojų. Nuo rugsėjo mėnesio įkurtas ikimokyklinio ugdymo skyrius. Čiobiškio pagrindinė mokykla žengia link devyniasdešimtmečio.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*