Naujausios žinios

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 3

Širvintų rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Širvintų rajono vietos veiklos grupės 2015-2020 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonę (-es) ir (arba) veiklos sritį (-is):

Priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“, (LEADER-19.2-6) veiklos sritis “Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti” LEADER-19.2-6.2

Remiamos veiklos: parama skiriama ekonominės veiklos, apimančios įvairius ne žemės ūkio verslus, pradžiai.

Teikiama parama fizinių asmenų ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse, apimančiai įvairius ne žemės ūkio verslus, produktų gamybą, apdorojimą, perdirbimą, jų pardavimą, įvairių paslaugų teikimą, įskaitant paslaugas žemės ūkiui; parama aktyvaus poilsio ir turizmo paslaugų kūrimui; paslaugų, teikiamų kaimo gyventojams kūrimas ir plėtra (buitinių paslaugų: kirpykla, skalbykla, siuvykla, batų taisykla ir pan.); aplinkos tvarkymo: vejų pjovimas, vaismedžių genėjimas, šiukšlių išvežimas ir pan., namų priežiūros paslaugos, smulkių žemės sklypų įdirbimas ir pan.).

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

•   Širvintų rajone (išskyrus Širvintų miestą) registruoti fiziniai, vyresni nei 18 metų, asmenys;

•   Širvintų rajone (išskyrus Širvintų miestą) naujai įsteigtas (įregistruotas ne anksčiau kaip prieš 6 mėn. iki paraiškos pateikimo dienos) privatus juridinis asmuo (labai maža įmonė), kurio buveinė yra Širvintų r. VVG teritorijoje.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 132 132,00 Eur (šimtas trisdešimt du tūkstančiai šimtas trisdešimt du eurai);

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 44 044,00 Eur (keturiasdešimt keturi tūkstančiai keturiasdešimt keturi eurai).

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 70 proc., visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai vietos projektą teikia fizinis asmuo arba privatus juridinis asmuo (labai maža įmonė), atitinkantys labai mažai įmonei keliamus reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (taikoma juridiniams asmenims) ir Europos Komisijos 2003 m. gegužės 6 d. rekomendacijoje Nr. 2003/361/EC dėl labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės apibrėžimo (taikoma fiziniams asmenims).

Finansavimo šaltiniai: Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Priemonės „Parama NVO bendradarbiavimui organizuojant bendrus darbo procesus ir dalijantis infrastruktūra bei ištekliais ir siekiant plėtoti su kaimo turizmu susijusias paslaugas ir (arba) vykdyti jų rinkodarą“

Nr. LEADER-19.2-SAVA-6

Remiamos veiklos:

•   bendradarbiavimas, kuriant  inovatyvias paslaugas ir produktus, susijusius su skirtingų subjektų ir vietos išteklių apjungimu, turiningo laisvalaikio ir aktyvaus poilsio organizavimu, turizmo skatinimu;

•   turizmą skatinančių veiklų kūrimas ir plėtra, įskaitant edukacinių programų vykdymą, kulinarinio paveldo ir kultūrinių tradicijų puoselėjimą.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: Širvintų rajono VVG teritorijoje  registruotos ir veiklą vykdančios  NVO (kaimo bendruomenės, jaunimo, sporto, kultūros ir kt. organizacijos).

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 97 932,00 Eur (devyniasdešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt du eurai);

didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 48 966,00 Eur (keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt šeši eurai).

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai paraiškos teikėjas NVO.

Finansavimo šaltiniai: Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Priemonė „NVO ir privataus verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“  LEADER-19.2-SAVA-5

Remiamos veiklos: teikiama parama parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse, apimančiai įvairius ne žemės ūkio verslus, produktų gamybą, apdorojimą, perdirbimą, jų pardavimą, įvairių paslaugų teikimą, įskaitant paslaugas žemės ūkiui;

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

·     Širvintų rajono VVG teritorijoje  registruotos NVO (kaimo bendruomenės, jaunimo, sporto, kultūros ir kitos organizacijos);

·     Širvintų rajono VVG teritorijoje  nuolatinę gyvenamąją vietą deklaruojantys fiziniai asmenys vyresni nei 18 metų (įskaitant ūkininkus).

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 219 527,00 Eur (du šimtai devyniolika tūkstančių penki šimtai dvidešimt septyni eurai);

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 48 947,00 Eur (keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt septyni eurai).

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 70 proc., visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai paraiškos teikėjas fizinis asmuo, atitinkantis labai mažai įmonei keliamus reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (taikoma juridiniams asmenims) ir Europos Komisijos 2003 m. gegužės 6 d. rekomendacijoje Nr. 2003/361/EC dėl labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės apibrėžimo (taikoma fiziniams asmenims);

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 80 proc., visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai paraiškos teikėjas NVO.

Finansavimo šaltiniai: Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Priemonė „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“                   Nr. LEADER-19.2-SAVA-3

Remiamos veiklos:

 •    Projektų pareiškėjų ir projektų vykdytojų mokymai projektų inovatyvumo, konkurencingumo didinimo klausimais;

•     Širvintų rajono  VVG teritorijos gyventojų ir teritorijoje veikiančių subjektų mokymai (socialinio verslumo klausimais; verslumo, inovacijų taikymo kaimo plėtros procesuose, lyderystės, kooperacijos, trumpos maisto tiekimo grandinės organizavimo, perdirbimo ir kitomis temomis, susijusiomis su vietos plėtros strategijoje numatytų priemonių įgyvendinimu);

•     Projektų pareiškėjų ir projektų vykdytojų mokymai savo realizuojamų produktų rinkos plėtros, vadybos inovacijų srityje.

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

·       Širvintų rajono VVG teritorijoje registruoti ir veiklą vykdantys viešieji pelno nesiekiantys juridiniai asmenys: NVO (kaimo bendruomenės, jaunimo, sporto, kultūros ir kitos organizacijos);

·       Širvintų rajono VVG  teritorijoje registruotos viešosios įstaigos.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 27 800,00 Eur (dvidešimt septyni tūkstančiai aštuoni šimtai eurų);

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 13 900,00 Eur (trylika tūkstančių devyni šimtai eurų).

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų.

Finansavimo šaltiniai: Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

 

Bendra kvietimo Nr. 3 teikti vietos projektus suma – 477 391,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami šiose interneto svetainėse www.sirvintuvvg.lt ir www.nma.lt taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu: Vilniaus g. 61; 420, 418 kab., Širvintos LT–19120.

Kvietimai teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. rugsėjo 24 d. 9.00 val. iki 2018 m. lapkričio 5 d. 17.00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos adresu: Vilniaus g. 61, 420 kab., 418 kab., Širvintos LT–19120 (IV aukštas) darbo dienomis darbo metu. Paraiškos teikiamos asmeniškai –  vietos projekto paraišką tiesiogiai teikia pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo. Jeigu tinkamas pareiškėjas yra juridinis asmuo, vietos projekto paraišką turi pasirašyti ir ją pateikti vietos projekto paraišką teikiančio juridinio asmens vadovas arba tinkamai įgaliotas asmuo (juridinio asmens įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti). Jeigu tinkamas pareiškėjas yra fizinis asmuo, vietos projekto paraišką turi pasirašyti ir pateikti pats arba tinkamai įgaliotas kitas asmuo (fizinio asmens įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis patvirtintas notaro).

Vietos projektų paraiškos, pateiktos kitu būdu (pvz., paštu, per kurjerį) yra laikomos pateiktomis netinkamai ir negali būti registruojamos.

Paraiškos ir jų priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba, kartu su vietos projekto paraiška teikiami priedai turi būti sudaryti lietuvių kalba arba kartu turi būti pateiktas oficialus vertimų biuro, įmonės ar vertėjo (fizinio asmens) pasirašytas vertimas į lietuvių kalbą.

Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 69 punkte).

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama pirmadieniais – kertvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 val. iki 15.45 val. VVG administracijos darbo patalpose adresu: Vilniaus g. 61, 420 kab., 418 kab.,  Širvintos LT–19120, el. p. sirvintuvvg@gmail.com ir telefonais: 8 382 53334, 8 609 93838, 8 684 58409.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*