Naujausios žinios

Širvintų pašonėje planuojamas plastikinių atliekų perdirbimas

Straipsnis buvo išspausdintas  sausio 24 d. laikraščio „Širvis“ 3-ame šių metų numeryje

Per rajoną nuvilnijo žinia, kad Beržės kaime, Širvintų rajone, planuojama įmonės UAB „RetroPlast“ antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų apdorojimo, plastiko dribsnių, granulių bei mišinių gamybos veikla. Kalbama apie sklypą, kuris yra apie 2 km į pietvakarius nuo Širvintų miesto, prie kelio Nr. 116 Širvintos–Rimučiai–Kernavė–Dūkštos. Vakarinė, pietinė bei pietrytinė minimo sklypo dalys ribojasi su Beržės mišku. Šiaurės rytų pusėje teka upė Beržė, nuo šios upės intako ir teritorijos skiria vos 13 m.

Artimiausias gyvenamasis namas nuo planuojamos veiklos teritorijos yra Beržės g. 3 – už 355 m pietvakarių kryptimi, artimiausios gyvenamosios teritorijos – Uosių g. Nr. 6, Nr. 8 (Širvintėlių k.) – už apie 510 m ir apie 520 m bei Perkūno g. 1 (Kabaldos k.) – už apie 580 m šiaurės rytų kryptimi. Nuo planuojamos plastikinių atliekų perdirbimo įmonės teritorijos artimiausios ugdymo įstaigos yra už 1,3 km Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija bei už 1,4 km lopšelis/darželis „Boružėlė“, (Vilniaus g. 55) šiaurės rytų kryptimi. Artimiausios gydymo įstaigos nutolusios nuo minimos įstaigos planuojamos veiklos teritorijos apie 1,2 km atstumu į šiaurės rytus: VšĮ Širvintų r. pirminės sveikatos priežiūros centras, UAB „Gruodė“ (Sveikatos centras), Širvintų greitosios medicinos pagalbos skyrius bei VšĮ Širvintų ligoninė. Panašiu atstumu nutolę ir Širvintų parapijos globos namai.

Kokia veikla planuojama

Beržės kaime buvusios letpjūvės teritorijoje ketinama iš plastiko atliekų ir plastikinių pakuočių atliekų atskirti priemaišas, pašalinti kitas atliekas, plastiko atliekas ir plastikinių pakuočių atliekas išrūšiuoti į frakcijas, kurias numatoma perdirbti ir pagaminti plastiko dribsnius. Į įmonę numatoma taip pat atvežti stiklo, medines, metalines bei kombinuotas pakuotes, kurios bus laikomos ir perduodamos šias atliekas tvarkančioms įmonėms.

Priimtos atliekos ir pakuočių atliekos bus laikomos kieta danga dengtoje teritorijoje bei tam skirto pastato tam skirtose zonose. Vienu metu numatoma laikyti apie 20 000 tonų atliekų. Pagaminta produkcija – plastiko dribsniai bei granulės – bus laikoma tam skirtame pastate arba lauko aikštelėje, supakuoti į didmaišius. Bendras sandėliavimo plotas lauko teritorijoje 10 994 kvadratinių metrų.

Įmonėje planuojama priimti apie 49 200 tonų atliekų per metus ir per tą patį laikotarpį pagaminti 25 900 tonų plastiko dribsnių ir granulių.

Pagrindinis kelias, kuriuo keliaus sunkiasvorės priemonės, nurodomas Nr. 116 „Širvintos–Rimučiai–Kernavė–Dūkštos“, kuriuo per dieną važiuos apie 18 atvežančių žaliavas ir išvežančių produkciją sunkiųjų transporto priemonių, ir 3 sunkieji nuotekas išvežantys automobiliai.

Statybos darbai šios veiklos tikslais numatomi šių metų pirmasis pusmetis, o jau kitų metų pradžioje numatoma įrengti patalpas ir pradėti įsigyti reikiamą įrangą. Eksploatacijos pradžia, darbuotojų priėmimas bei apmokymas numatytas 2019 m. I ketvirtį. Įmonė numatė neribojamą ekspluataciją.

Pagrindiniai veiklos padariniai

Pagrindiniai veiklos padariniai, galintys turėti neigiamą įtaką žmonių sveikatai yra aplinkos oro tarša, kvapas ir triukšmas.

Kaip rašoma Aplinkos apsaugos agentūros išvadose, atliktose dar praėjusių metų rudenį, dėl antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų apdorojimo, plastiko dribsnių, granulių bei mišinių gamybos Beržės kaime, Širvintų rajone, poveikio aplinkai vertinimo numatomos veiklos metu į aplinkos orą teršalai išsiskirs iš gamybinių patalpų, iš dyzelgeneratoriaus bei tris stacionarius oro taršos šaltinius, iš kurių į aplinkos orą pateks apie 9,5 t/m teršalų. Šis rodiklis, pasak išvados, neviršys teisės aktuose nustatytų normų ribinių verčių.

Stacionarūs triukšmo sklaidos šaltiniai galimai dirbs visa parą. Tai 2 ryšulių draskytuvai, kurių skleidžiamas garso galios lygis 60 dB; rezervinis dyzelgeneratorius, kurio skleidžiamas garso galios lygis 74 dB, kuris dirbs apie 30 min. dienos metu, esant elektros energijos tiekimo sutrikimams; ventiliatoriai; transformatorinė bei sunkiasvorės transporto priemonės.

Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje veiks 3 stacionarūs aplinkos oro taršos šaltiniai, iš kurių į aplinkos orą išsiskirs, kvapą turintys teršalai: acto rūgštis ir sieros dioksidas.

Remiantis šiomis išvadomis, planuojamos ūkinės veiklos išmetamų teršalų pažemio koncentracijos, kvapo bei triukšmo lygis neviršys leistinų normų.

Aplinkos apsaugos agentūros pateiktos pastabos

Prieš pradėdama veiklą, UAB „RetroPlast“ turi įteisinti normatyvinę sanitarinę apsaugos zoną arba atlikti Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūras dėl sanitarinės zonos nustatymo. Įmonė apie atrankos išvadas turi informuoti visuomenę ir Aplinkos apsaugos agemtūrą apie atliktą visuomenės supažindinimą. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už informacijoje atrankos išvadai pateikus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalės nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones arba mažinti veiklos apimtis ar net nutraukti veiklą.

Planuojančios veiklą įmonės UAB „RetroPlast“ komentarą publikuosime rytoj

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*