Naujausios žinios

Dvasinio įvaikinimo maldos iniciatyva – negimusiai gyvybei išsaugoti

Šv. Juozapo ir šeimos metų proga kviečiame prisidėti prie negimusios gyvybės išsaugojimo Dvasinio įvaikinimo maldoje iniciatyvos.

Kartu su Šv. Juozapu ir Šventąja šeima nuo kovo 25d. – Viešpaties Apreiškimo Marijai šventės – iki Šv. Kalėdų – devynis mėnesius – tapti Dvasiniais globėjais maldoje ir žinios skleidėjais.

Iniciatyvos autorius kun. A. Adukowski (daugiau informacijos teiraukitės el. paštu: adamadukowski@gmail.com)

Kas yra dvasinis įvaikinimas?

Dvasinis įsivaizduojamo vaiko įvaikinimas yra maldingas įsipareigojimas už vaiką motinos įsčiose, kurio gyvybei gresia pavojus. Prisijungę prie sumanyto vaiko dvasinio įvaikinimo, mes tampame dvasiniais vaiko tėvais, kurio vardą žino tik Dievas.

Koks yra dvasinio įvaikinimo maldos tikslas?

Dvasinio įvaikinimo tikslas yra pradėtos gyvybės, kuri yra Dievo dovana, apsauga malda. Kartu tai yra padėka Dievui už gyvenimą tiems, kurie prisiima dvasinį įvaikinimą. Tiems asmenims, kurie negali turėti savo vaikų, įsipareigojimas melstis gali suteikti dvasinės tėvystės dovaną. Dvasinis įvaikinimas gali būti galimybė moterims, netekusioms savo negimusių kūdikių, susitaikyti su netektimi ir išgyti. Dvasinis įvaikinimas yra labai veiksminga priemonė pažeistoms motinų ir tėvų širdims, nes ji atkuria ramybę šeimose. Jauni žmonės, dvasinio įvaikinimo dėka brandžiau ruošiasi santuokos sakramentui ir būsimai tėvystei.

Kaip priimti dvasinį įvaikinimą?

Dvasinis įvaikinimas gali būti atliekamas privačiai arba viešai – bažnyčioje, bendruomenėje ar piligriminės kelionės metu. Reikėtų ištarti dvasinio įvaikinimo pažado formulę. Nuo tos dienos, kai žadama 9 mėnesius iš eilės, (t. y. tiek, kiek vaikas auga po motinos širdimi), kiekvieną dieną melstis:

  1. Vieną rožinio paslaptį („Tėve mūsų“ ir 10 „Sveika Marija“),

Sukalbėti maldą už vaiką ir jo tėvus.

Kasdienė malda: „Viešpatie Jėzau, užtariant tavo Motinai Marijai, kuri su meile tave pagimdė ir Šv. Juozapui, kuris globojo tave po gimimo, meldžiu už šį negimusį kūdikį, kurį aš dvasiškai įsivaikinau ir kurio gyvybei gresia pavojus. Prašau suteikti jo tėvams meilės ir drąsos priimti jiems skirtą kūdikį. Amen.“

2. Prie maldos gali būti pridėti papildomi individualūs įsipareigojimai.

(Pavyzdžiui, tai gali būti: dažna išpažintis ir Šventoji Komunija, Švenčiausiojo Sakramento garbinimas, Šventojo Rašto skaitymas, pasninkas, pasninkas nuo televizijos, alkoholio, rūkymo, konkreti pagalba daugiavaikėms šeimoms, sergantiems ir neįgaliems žmonėms, vienišoms motinoms ir kt. Reikėtų priimti tikrus sprendimus, atsižvelgiant į individualias jų įvykdymo galimybes.

Nuo Dvasinio įvaikinimo ištakų iki Šventojo Tėvo palaiminimo

Dvasinio vaiko įvaikinimo malda pradžia kyla iš Dievo Motinos apsireiškimų Fatimoje. Malda buvo sukurta po „Fatimos“ apsireiškimų, kurie tapo atsaku į Dievo Motinos raginimą melstis rožinį, atgailauti už nuodėmes, kurios labiausiai žeidžia Nekaltąją širdį. Nežinomas autorius iš Fatimos Dievo Motinos mėlynosios armijos judėjimo, veikiančios Vakarų Europoje ir JAV, maldoje „Dėl iškilusio pavojaus negimusio kūdikio gyvybei“ išsakė maldą „Viešpatie Jėzau…“.

Londono katalikų katedros prieangyje lapelį su šia malda rado Varšuvos universiteto krikščioniškosios filosofijos dėstytojas daktaras Paweł Milcarek. Maldos tekstas kartu su asmeniniu komentaru, trumpais iniciatyvos principais ir jo įsipareigojimu to imtis buvo paskelbtas ir išplito Lenkijoje, ypatingai išpopuliarėjo piligriminiuose žygiuose. 1994 m. rugpjūčio 15 d., per Dievo Motinos Ėmimo į dangų iškilmę, dvasinius įvaikinimo pažadus davė 3 500 piligrimų. Vilniuje 900 žmonių, ėjusių Suvalkų–Vilniaus piligrimų keliu, davė įžadą prieš Aušros Vartų Dievo Motinos paveikslą. Nuo to laiko tūkstančiai jaunų žmonių, kurie maldauja dvasinio įsivaikinimo piligrimų kelionėje, savo gyvenimą patikėjo Dievo Motinai ir įsipareigojo iki vedybų gyventi skaisčiai.

1994 m. buvo įkurtas Centrinis dvasinio įvaikinimo skatinimo centras. Kovo 25 ir 26 d. Jasna Góroje, Čenstakavoje, prieš Stebuklingą Lenkijos Dievo Motinos paveikslą, buvo atlikti pirmieji dvasinio įvaikinimo pažadai. Visoje šalyje plintantį dvasinio įvaikinimo skatinimo judėjimą globojo Jasna Góra prioras. 1995 m. Jasna Góroje buvo įkurtas pagrindinis Centrinis dvasinio įsivaikinimo centras, kuriame teikiama informacija apie šią maldą, rengiami animatoriai ir skleidžiama malda už negimusius vaikus Lenkijoje ir užsienyje.

Iki žemės pakraščių 1996 m. prasidėjo kelionės į užsienį, kurių misija buvo kviesti parapijas prisijungti prie dvasinis įsivaikinimo maldos. Dvasinio įsivaikinimo atsidavimo ir apaštalinio entuziazmo dėka ši malda pasiekė Lenkijos pastoracinius ir misionierių centrus daugelyje vietų visame pasaulyje. Jis buvo išverstas į daugelį kalbų ir išaugo į tarptautinį judėjimą. Šiandien jis žinomas daugelyje Europos šalių ir kituose žemynuose: Amerikoje, Azijoje, Australijoje.

Iš Šventojo Tėvo Jono Pauliaus II (Valstybės sekretoriato 1994 m. balandžio 25 d. laiškas, nusiųstas vienuolyno priorui kunigui S. Kośnikui).
Tėvas Šv. Pranciškus (2016 m. Valstybės sekretoriato laiškas rugpjūčio 8 d. „Aplikace“, nukreiptas autoriams ji mobile youth After werbank for Life). Šiame laiške skaitome: „Šventasis Tėvas (…) dėkingai pripažįsta vaiko dvasinį įvaikinimą ir ragina mus atkakliai tęsti maldą už motinas ir jų įsčiose esančius vaikus. Savo malda jis apkabina visus, kurie įsijungia į šią tarnystę, ir siunčia jiems savo apaštališką palaiminimą.“

Kada galite / turėtumėte pradėti melstis?

Kūdikiai yra pradedami kiekvieną dieną, todėl kiekviena diena yra gera diena pradėti dvasiškai rūpinantis nauja gyvybe. Dvasinio įsivaikinimo pažadus patartina duoti iškilmingai svarbių renginių ir bažnytinių švenčių metu, kuriose dalyvauja kuo daugiau tikinčiųjų (per Advento ir Gavėnios rekolekcijas, piligrimines keliones, Marijos šventes).

Kas gali imtis dvasinio įsivaikinimo?

Dvasinio įsivaikinimo gali imtis visi – pasauliečiai, pašvęstieji, vyrai, moterys, bet kokio amžiaus žmonės. Taip pat žmonės, gyvenantys be santuokos sakramento ir išsiskyrę.

Kiek kartų galima prisiimti pažadus už dvasinį įsivaikinimą?

Dvasinį įsivaikinimą galima prisiimti daug kartų, jei bus įvykdyti ankstesni įsipareigojimai. Jei malda kelioms dienoms nutrūksta dėl užmaršumo, dvasinis įsivaikinimas nepertraukiamas, o tik pratęsiamas praleistų dienų skaičius. Jei pertrauka ilgesnė (mėnuo ar du), būtina pažadą atnaujinti ir stengtis jį vykdyti.

Kaip galiu būti tikras, kad Dievas išgirs mano maldą?

Tikrumą, kad Dievas išgirs maldą, grindžiame tikėjimu ir beribiu Dievo Gailestingumu. Dievas yra gyvenimo davėjas ir Jo valia yra tai, kad kiekvienas pradėtas kūdikis gyventų ir būtų apsuptas savo tėvų meilės. Tačiau šį tikrumą grindžiame liudijimais. Šie žmonės įsitikinę, kad kažkas už juos meldėsi šios malonės. Dievas duoda ir kitų ženklų: daugelis žmonių, melsdamiesi už negimusį nežinomą vaiką, gavo motinystės dovaną, nepaisant diagnozuoto nevaisingumo. Daugelis liudijimų rodo, kad malda už negimusį kūdikį pakeitė ją priėmusiųjų gyvenimą ir privertė juos grįžti prie tikėjimo ar santuokos vienybės. Ypatingai svarbūs yra patyrusių negimusio kūdikio netektį žmonių, išgijusių nuo dvasinių žaizdų, liudijimai. Jie dažnai pabrėžia, kad daugelį metų taikytas psichiatrinis gydymas nedavė gerų rezultatų. Būtent šie žmonės dažniausiai ir tampa Dvasinio įvaikinimo apaštalais.

Ar nuodėmė, jei kažkurią dieną pamiršite sukalbėti maldą?

Pamiršimas nėra nuodėmė. Nuodėmė – sąmoningai ir savo noru nepaisyti pažado, duoto Dievui.

Ar dvasinis įsivaikinimas nutrūksta, kai malda ilgą laiką buvo apleista?

Ilga pertrauka (mėnuo ar du) pertraukia dvasinį įsivaikinimą. Tada turėtumėte atnaujinti pažadą ir pabandyti jį įvykdyti. Trumpos pertraukos atveju reikėtų tęsti dvasinį įsivaikinimą, pratęsiant maldą už praleistas dienas.

Liudijimas

Savo patirtimi sutiko pasidalinti Wiesława Kowalska, Jasna Góra Centrinio dvasinio įsivaikinimo centro animatorė:

„Gyvybės gynimu užsiimu nuo 1984 m. Mano didelis nuotykis prasidėjo prieš daugelį metų Fatimoje. Vienuolis padovanojo man dvi figūrėles: Dievo Motinos Fatimos ir Dievo Motinos, slaugančios mažąjį Jėzų, statulą. Netrukus po šio įvykio aš pradėjau lankytis Atnaujinimo maldos susirinkimuose Šventosios Dvasios grupėje. Per užtarimo maldą, kad išlietų Šventosios Dvasios dovanas, Jėzus labai palietė mano širdį. Tuo metu man kalbėjęs ženklas buvo žmogaus rankoje paslėpta negimusio vaiko nuotrauka, kurią kažkas davė man su užrašu „Aš saugus“. Nuo to laiko noras išgelbėti savo gyvenimą manęs niekada neapleido. Tikėjau, kad Dievas sukurs aplinkybes, kuriomis mano norai išsipildys. Taip ir nutiko. Netrukus manęs paprašė susitikti su jaunais žmonėmis vienoje iš Varšuvos aukštųjų mokyklų. Po šio susitikimo sekė kiti susitikimai mokyklose, bendruomenėse, piligriminėse kelionėse. Su Dvasinio įsivaikinimo judėjimu susisiekiau per grupę jaunų žmonių, užsiimančių gyvybės išsaugojimu, S. Jarosz-Pauline tėvais Varšuvoje.

1989 m. aš nuvykau į Šventąją Žemę. Betliejuje – Jėzaus gimtinėje – paguldžiau mažytę dešimties savaičių kūdikio figūrą ir meldžiausi, kad šis malda pasiektų visas pasaulio vietas. Lygiai po 9 mėnesių buvau pakviesta į pirmąją parapiją su dvasinio įvaikinimo malda. Nuo to laiko prasidėjo mano apaštališkoji kelionė. Iki šiol aš turėjau tūkstančius susitikimų, dalijausi asmeniniais liudijimais ir skatinau dvasinį įsivaikinimą piligriminių kelionių metu, per kunigų ir jaunimo rekolekcijas mokyklose, seminarijose, kalėjimuose, katalikų žiniasklaidoje ir Lenkijos bei užsienio parapijose (pvz., Ukrainoje, Baltarusijoje, Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje, Prancūzijoje, Kroatijoje, Vengrijoje, Izraelyje). Aš buvau gydančios Dievo galios liudytoja, daugybės malonių bei stebuklų, kilusių dėl šios kuklios maldos, kuriuos surinkau išsamiuose dokumentuose. Tūkstančiai jaunų žmonių, kurie meldžia Dvasinio įsivaikinimo per piligrimines keliones, patikėjo savo gyvenimą Dievo Motinai ir įsipareigojo gyventi skaisčiai iki santuokos. Šios maldos galia yra tikrai didelė. Dvasinės įsivaikinimo maldos rezultatas – 9 apaštalinės iniciatyvos ginant gyvenimą ir šeimą, kurias skatino Centrinio dvasinio įvaikinimo centro, esančio Čenstochovoje, animatoriai. Suvokto vaiko dvasinio įvaikinimo judėjimo moderatorius yra tėvas Stanisław Jarosz-Pauline iš Jasna Góra.

Informacija paruošta pagal http://www.duchowaadopcja.info/; „Šv. Juozapo metus“ Bažnyčioje ir nuorodas specialioje internetinėje svetainėje https://katalikai.lt/svjuozapometai/, (katalikai.lt); https://lietuvosseimoscentras.lt/
http://www.duchowaadopcia.info, „Šv. Juozapo metus“ bažnyčioje ir nuorodas specialioje internetinėje svetainėje https://katalikai.lt/svjuozapometai/; https//lietuvosseimoscentras.lt/.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*