Naujausios žinios

Taryba – nauji ratai – senos vėžios

Laisvos prieigos asociatyvinė nuotrauka

Praėjusią savaitę įvyko jau trečias Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame rajonui svarbius sprendimus priima nauja sudėtis. Nors Tarybos sudėtyje net šeši naujokai, bet darbo stilius nesikeičia.

Šios Tarybos posėdžio metu paskelbta, kad susibūrė opozicija, į kurią įeina Tarybos nariai: Vytas Šimonėlis, Vidmantas Mateika, Alfredas Astikas, Anna Kuznecovienė, Alytė Skeberienė ir Virginijus Sarpauskas.

Pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus opozicija turi teisę siūlyti į formuojamus komitetus savo narius bei jų pirmininkus. Todėl opozicija nepraleido galimybės ir į Etikos komisijos narius pasiūlė Aną Kuznecovienę, o į Etikos komisijos pirmininkus buvo siūlomas Virginijus Sarpauskas. Į Antikorupcijos komisijos narius opozicija pasiūlė Vidmantą Mateiką, o pirmininke – Aną Kuznecovienę.

Opozicija turėjo kandidatą ir į Kontrolės komitetą. Į šią komisiją nario teisėmis  pirmininke. Dėl likusių ir neatsisakiusių tapti komisijų pirmininkais opozicijos narių vyko slaptas balsavimas.

Būtent šios procedūros metu ir išryškėjo, kad nauji ratai, tai yra naujai išrinkti Tarybos nariai, atstovaujantys daugumai, elgiasi lygiai taip pat paklusniai, kaip ir jų pirmtakai praėjusioje kadencijoje.

Etikos komisijos pirmininką slaptu balsavimu turi tvirtinti visi Tarybos nariai. Ir stebuklas neįvyko. Atsitiko tai, ko visi protaujantys ir tikėjosi. Opozicijos pasiūlytos Virginijaus Sarpausko kandidatūros 14 Tarybos narių balsavus „prieš“, o tik 6 nariams „už“, Taryba nepatvirtino Etikos komisijos pirmininku. Analogišką sprendimą Taryba priėmė ir dėl kitos į komisijos pirmininkus siūlomos opozicijos kandidatės. Antikorupcijos komisijos pirmininke siūlomos A. Kuznecovienės Taryba nepatvirtino.

Alytė Skeberienė, Ana Kuznecovienė, Virginijus Sarpauskas bei Alfredas Astikas buvo paprašyti pakomentuoti trečioje Taryboje susiklosčiusią situaciją, kai opozicijos siūlomų narių nepatvirtino į komisijų pirmininkus.

Ana Kuznecovienė:

Ana Kuznecovienė

„Kaip žinote, mes, šeši tarybos nariai, paskutinio posėdžio metu oficialiai pasiskelbėme esantys opozicija. Todėl nieko nuostabaus, kad buvome apsitarę, ką deleguosime į tam tikrus postus, kurie priklauso opozicijai. Aš opozicijos buvau deleguota į Antikorupcijos komisijos pirmininkus.

Kaip vertinu valdančiųjų sprendimą? Tai nesolidu, ypač po to, kai pirmojo Tarybos posėdžio metu kvietė visus bendradarbiauti vardan mūsų krašto gerovės.

Nenorėčiau komentuoti, kodėl taip elgiamasi, nes tikrai neturiu jokių svarių argumentų. Manau, tai tik žaidimai. Žaidimai iš valdančiosios daugumos pusės. Mes, kaip opozicija, labai rimtai ir atsakingai aptarėme ir delegavome žmones į mums priklausančius postus, bet kaip matome, nenorima dirbti ir bendradarbiauti dėl mūsų krašto gerovės.

Mes savo nuomonės nekeisime, per kitą Tarybos posėdį vėl deleguosime savo atstovus į mums priklausančius postus. Ką deleguosime, apsispręsime artimiausiame opozicijos posėdyje.“

Alytė Skeberienė:

Alytė Skeberienė

„Įvyko jau trečiasis Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdis. Kokios mintys aplanko po jo? Tarybos posėdžių metu priimami svarbūs rajonui sprendimai. Tačiau susidaro toks įspūdis, kad dauguma Tarybos narių balsuodami už vienokius ar kitokius sprendimus net nenutuokia, apie ką tuose sprendimų projektuose rašoma. Jie tik mechaniškai kelia rankas balsuodami „Už“ arba „Prieš“. Nors, žinoma tų „Prieš“ pasitaiko labai retai, nebent tik tada, kai reikia eliminuoti „kitą barikadų pusę“ – opoziciją – nuo galimybės dalyvauti svarbių komitetų ar komisijų veikloje. Taip atsitiko ir šiame posėdyje. Jame tarp kitų klausimų buvo svarstomi ir Kontrolės komiteto pirmininko bei jo pavaduotojo, Etikos bei Antikorupcijos komisijų bei jų pirmininkų skyrimai.

Sprendime Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo 2018 m. gruodžio 20 d. Nr. 1-252 rašoma, kad Kontrolės komiteto pirmininką siūlo Savivaldybės tarybos mažuma (opozicija). Jeigu yra paskelbta Savivaldybės tarybos mažuma (opozicija), ji siūlo ir Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkų kandidatūras.

Šio posėdžio pirmininkui buvo įteiktas raštiškas pranešimas, kad yra sudaroma opozicija ir frakcijos. Taip pat raštiškai informuota apie siūlomas kandidatūras į Kontrolės komiteto pirmininko, Etikos komisijos pirmininko ir Antikorupcijos komisijos pirmininko postus. Savivaldybės tarybos opozicijos siūlymu buvau pasiūlyta į Kontrolės komitetą. Tačiau, kaip vyko balsavimas renkant Etikos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkus? Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkai laikomi paskirtais, kai už jų kandidatūras balsuoja posėdyje dalyvaujančių Savivaldybės tarybos narių dauguma. Ir ką gi Jūs manote, kaip balsavo dauguma? Ar sunku būtų atsakyti į šį klausimą? Manau, kad tikrai ne! Balsavo „Prieš“ siūlomas kandidatūras, taip išreikšdama valdančiosios daugumos pasirinktą autoritarinę kryptį. Kokia žinutė visuomenei siunčiama? Nepalankių valdžiai klausimų kėlimas ir kritika yra pavojingi ir nenaudingi šiai valdžiai. Į opoziciją valdantieji žiūri kaip į sieną, kurią ne tik galima, bet ir reikia pašalinti nuo kelio. Nepalankūs nariai tiesiog šalinami ar neįtraukiami ir į komitetų veiklą. Štai praeito posėdžio metu mane buvo bandoma eliminuoti iš Finansų, investicijų ir ūkio reikalų komiteto. Priežastis? Jame jau ir taip daug narių. Savų. Paklustančių ir žinančių kaip balsuoti.

Jau seniai Damoklo kardas pakibęs virš Širvintų demokratijos. Demokratijos, reikalaujančios pagarbos kitai nuomonei, skirtingų visuomenės sluoksnių atstovavimui, politinių procesų skaidrumui.

Džiugina tik viltis, kad dar ne visus šiame rajone valdžiai pavyko paversti tyliai pritariančių patogiems sprendimams rankų kilnotojų būreliu.“

Virginijus Sarpauskas:

Virginijus Sarpauskas

„Tarybos posėdžio išvakarėse apie tai kalbėjom ir svarstėm, kas iš mūsų šešių, opozicijos Tarybos narių, galėtų pirmininkauti tradiciškai opozicijai priklausantiems Etikos ir Antikorupcijos komisijoms ir Kontrolės komitetui. Bendru sutarimu nutarta mane deleguoti į Etikos komisijos pirmininkus.

Valdančiųjų sprendimas nei kiek nenustebino, jau kokie penkeri metai, kai viskas nuspėjama.

Manau, kad elgiamasi taip, lyg „Nugalėtojai gauna viską“. Vėl gi – viskas nuspėjama.

Manau, kad vėl reikės mums, Tarybos nariams opozicijoje susitikti ir svarstyti, kaip elgtis esant tokiai situacijai. Klausimas, kas iš opozicijos galėtų tapti Etikos komisijos pirmininku, ankstyvas.“

Alfredas Astikas:

Alfredas Astikas

„Vietos savivaldos įstatymas reglamentuoja, kad Kontrolės komiteto pirmininką opozicijos siūlymu skiria Taryba, jeigu už tai balsuoja dauguma posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių.

Iš 21 Taryboje esančio Tarybos nario 15 yra valdomi Pinskuvienės, o sprendimų priėmimas ar nepriėmimas priklauso nuo balsų daugumos.

Prieš Tarybos posėdį gavau informacijos, kad Pinskuvienė su jai nuolankia kompanija balsuos prieš visus opozicijos pasiūlymus. Į Rajono tarybą atėjau dirbti rajono labui, o ne dalyvauti kvailose intrigose, todėl atsiėmiau kandidatūrą.

Vėlesnių balsavimų rezultatai parodė, kad buvau teisus, nes Pinskuvienės valdomas komitetas balsavo prieš visus opozicijos pasiūlytus kandidatus. Tokiu būdu Pinskuvienė su jai nuolankiais Tarybos nariais ignoruoja įstatymą ir bando atriboti rajono gyventojų išrinktus Tarybos narius nuo Rajono tarybos priimtų sprendimų kontrolės.

Toks elgesys parodo, kad nuo rajono gyventojų bandoma nuslėpti tikrą situaciją, esančią Savivaldybėje ir Savivaldybės pavaldžiose įstaigose.“

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*